SVK
HU
GER
ENG
16.07.18, Pondelok
Meniny má : Drahomír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 14. 12. 2011    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (9.12.2011)
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 9. decembra 2011


1. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.

Uznesenie č.98
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.


2. Správa hlavného kontrolóra z kontroly obstarania a hospodárnosti prevádzky školského autobusu za rok 2011.

Uznesenie č.99
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra z kontroly obstarania a hospodárnosti prevádzky školského autobusu za rok 2011.


3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na I. polrok 2012.

Uznesenie č.100
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na I. polrok 2012.


4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č.101
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


5. Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času predaja služieb na území obce Jelenec a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách

Uznesenie č.102
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času predaja služieb na území obce Jelenec a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách.


6. Návrh vedúceho OP – finančná analýza na odvodnenie jarku a vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky ku škole.

Uznesenie č.103
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Predbežnú finančnú analýzu na odvodnenie jarku a vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky ku škole, podľa návrhu vedúceho OP s tým, že realizáciou prác sa začne v marci 2012.


7. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011

Uznesenie č.104
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011.


8. Úprava rozpočtu obce Jelenec na r. 2011.

Uznesenie č.105
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Úpravu rozpočtu obce Jelenec na r. 2011 podľa návrhu účtovníčky OcÚ.


9. Návrh textu do kroniky obce za rok 2010.

Uznesenie č.106
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Text do kroniky obce za rok 2010, podľa návrhu kultúrnej pracovníčky OcÚ.


10. Vyhodnotenie vykonaných prác v obci za rok 2011.

Uznesenie č.107
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie
správu o vyhodnotení vykonaných prác v obci za rok 2011,

B.schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra obce za rok 2011 vo výške 200,00 €.


11. Sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci

Uznesenie č.108
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
sociálnu výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci vo výške 35,00 € podľa návrhu.


12. Patrik Mateička, Nitra, Čajkovského 11- vypovedanie nájomnej zmluvy.

Uznesenie č.109
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
vypovedanie nájomnej zmluvy s Patrikom Mateičkom, Nitra, Čajkovského 11, na priestory v kultúrnom dome, ku dňu 1.4.2012, nakoľko počas prenájmu nebola zo strany menovaného uskutočnená ani jedna hudobná produkcia.


13. Andrej Molnár, Na hôrke 21, Nitra – žiadosť o prenájom priestorov za účelom zriadenia predajne

Uznesenie č.110
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
prenájom priestorov za účelom zriadenia predajne sladkého pečiva v budove bývalého MNV pre Andreja Molnára, Na hôrke 21, Nitra za 907,50 € ročného nájmu, t.j. 16,50 €/m2 ročne. za tých istých podmienok, ktoré mala predchádzajúca nájomníčka M. Starovičová.


14. Peter Starinský, rod. Kertész a manž. Helena Starinská, rod. Starinská bytom Nitra – Chrenová, Kremnická 668/9 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v tesnej blízkosti ich rekreačnej chaty za účelom vybudovania altánku.

Uznesenie č.111
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to :
- diel 1 o výmere 211 m2 , ktorý sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv. tráv. porast o výmere 176140 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec a pričleňuje sa k parc.č. 3503/407 o celkovej výmere 447 m2
a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec a to
- diel 1 o výmere 211 m2 , ktorý sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv. tráv. porast o výmere 176140 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec a pričleňuje sa k parc.č. 3503/407 o celkovej výmere 447 m2
priamym predajom kupujúcim : Peter Starinský, rod. Kertész, nar. .......................,
r.č........................, a manž. Helena Starinská, rod. Starinská, nar. ....................... r.č.
.......................,obidvaja bytom Kremnická 668/9, 949 01 Nitra - Chrenová, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

c) kúpnu zmluvu - odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Jelenec novovytvorené parcely
- diel 1 o výmere 211 m2 , ktorý sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv. tráv. porast o výmere 176140 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec a pričleňuje sa k parc.č. 3503/407 o celkovej výmere 447 m2
pre Petra Starinského, rod. Kertész, nar. .................., a manž. Helenu Starinskú, rod.
Starinská, nar. ..............,obidvaja bytom Kremnická 668/9, 949 01 Nitra - Chrenová,
v zmysle geometrického plánu č. 58/2011, vyhotoveného dňa 07.11.2011 Ing. Vierou
Púchovskou, autorizačne overeného dňa 07.11.2011 Ing. Vierou Púchovskou, úradne
overeného dňa 16.11.2011 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod.č. 1874/11za 2.954,00 €
s tým, že táto suma bude splácaná mesačne v dvanástich rovnakých splátkach po
246,17 €, pričom prvá splátka sa zaplatí pri podpise tejto zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačnej chaty žiadateľov a plánujú tu vybudovať altánok.

d) Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 3503/3 – trv.tráv.porast o výmere 176140 m2, vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 9 poslancov.


15. Ing. Milan Butora a manž. Mária Butorová, rod. Taškárová, bytom Štiavnická 7, Nitra – zámer na odkúpenie nehnuteľnosti o výmere 411 m2 v tesnom okolí ich rekreačnej chaty súp.č. 1401, v rekr. oblasti, kat. úz. Jelenec za zníženú cenu 10,00 €/m2.

Uznesenie č.112
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A.neschvaľuje

zníženie ceny za odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Jelenec, trvá na cene platnej v roku 2011, t.j. 15,00 €/m2.


16. Vladimír Makal a manž. Mária Makalová, rod. Kubríková, Nitra -Klokočina, Jurkovičova 395/22 – zámer na odkúpenie nehnuteľnosti pod ich rekreačnou chatou, parc.č. 3536/22 v rekreačnej oblasti, kat. úz. Jelenec.

Uznesenie č.113
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to parcelu:
- č. 3536/22 – zast. plochy a nádvoria o výmere 58 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec
a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec a to parcelu:
- č. 3536/22 – zast. plochy a nádvoria o výmere 58 m2
priamym predajom kupujúcim : Vladimírovi Makalovi, rod. Makal, nar. ..................,
r.č..........., a manž. Márii Makalovej, rod. Kubríkovej, nar. ................. r.č...................
......... obidvaja bytom Jurkovičova 395/22, 949 01 Nitra - Klokočína, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

c) kúpnu zmluvu - odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Jelenec parcelu
- č. 3536/22 – zast. plochy a nádvoria o výmere 58 m2
pre Vladimíra Makala a manž. Máriu rod. Kubríkovú, bytom Jurkovičova 395/22, 949 01 Nitra - Klokočina v zmysle za 870,00 €. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko na tejto nehnuteľnosti majú menovaní postavenú rekreačnú chatu.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 3536/22 – zast. plochy a nádvoria o výmere 58 m2 , vedených na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 9 poslancov.


17. Richard Strnád, Choča 77, 951 76 Tesárske Mlyňany – žiadosť o odkúpenie pozemku v rekre. Oblasti pri chate č. 1496

Uznesenie č.114
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
odpredaj pozemku v rekreačnej oblasti v najbližšom okolí rekreačnej chaty 1496 o výmere cca 600 m2 pre vlastníka rekreačnej chaty Richarda Strnáda, Choča 77, 951 76 Tesárske Mlyňany . Odpredaj nehnuteľnosti menovaný žiadal z dôvodu prihlásenia na trvalý pobyt, parkovania áut a karavanov.

B. ukladá
prednostke OcÚ písomne vyzvať pána Richarda Strnáda, Choča 77 o uvoľnenie pozemkov vo vlastníctve obce a premiestnenie karavanov do 10 dní od obdržania výzvy.


18. Základná škola – Alapiskola, Školská 330 Jelenec – žiadosť o úpravu rozpočtu.
Uznesenie č.115
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
- úpravu v rozpočtových položkách v rámci kapitoly školstvo k 31.12.2011,
- navýšenie rozpočtu v rámci rozpočtových opatrení (na vzdelávacie poukazy a prostriedky pre žiakov v hmotnej núdzi,
- navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie o režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov a poplatky za ŠKD.


19. Základná škola – Alapiskola, Školská 330 Jelenec – podnety a pripomienky k prevádzkovaniu multifunkčného ihriska

Uznesenie č.116
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. odporúča
Starostovi obce preveriť opodstatnenosť podnetov a pripomienok riaditeľky ZŠ – Alapiskola, Školská 330, Jelenec k prevádzkovaniu multifunkčného ihriska a v prípade potreby vykonať účinné opatrenia.


20. Výrub stromov v záhrade kostola v tesnej blízkosti p. Pavla Ballu.

Uznesenie č.117
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
Výrub dvoch stromov – smrekov v záhrade rím. kat. kostola, ktoré sú v tesnej blízkosti ohrady p. Pavla Ballu, bytom v Jelenci č. 112, na základe žiadosti menovaného


21. Slavomír Varga, bytom Bazovského 3, Nitra - žiadosť o umiestnenie plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce.

Uznesenie č.118
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. súhlasí

s umiestnením plynovej prípojky Slavomíra Vargu v kat. území Jelenec na parc. registra „E“ č. 1014/1, ktorá je vo vlastníctve Obce Jelenec. Táto parcela sa nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa parc.č. 8/24, na ktorej mieni stavať rodinný dom.


21. Informácie starostu obce:

Uznesenie č.119
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Jelenec za rok 2010.
b) Projekt rekonštrukcia centra obce
c) Správu o odchyte psov
d) NKÚ – kontrola na projekt rekonštrukcia ZŠ (plnenie indikátorov)
e) Elektrifikácia ul. Gaštanová 2. časť

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1936
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1515
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1390
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1297
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1052

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr