SVK
HU
GER
ENG
16.07.18, Pondelok
Meniny má : Drahomír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 5. 12. 2011    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (9.12.2011)
P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať dňa 09. decembra 2011 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke KD.

Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra z kontroly obstarania a hospodárnosti prevádzky školského autobusu za rok 2011.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na I. polrok 2012.
5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času predaja služieb na území obce Jelenec a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách.
7. Návrh vedúceho OP – finančná analýza na odvodnenie jarku a vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky ku škole.
8. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011.
9. Úprava rozpočtu obce Jelenec na r. 2011.
10. Návrh textu do kroniky obce za rok 2010.
11. Vyhodnotenie vykonaných prác v obci za rok 2011.
12. Sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci
13. Patrik Mateička, Nitra, Čajkovského 11- vypovedanie nájomnej zmluvy.
14. Andrej Molnár, Na hôrke 21, Nitra – žiadosť o prenájom priestorov za účelom zriadenia predajne.
15. Ing. Milan Butora a manž. Mária Butorová, rod. Taškárová, bytom Štiavnická 7, Nitra – zámer na odkúpenie nehnuteľnosti v tesnom okolí ich rekreačnej chaty súp.č. 1401, v rekr. oblasti, kat. úz. Jelenec na účelom vybudovania žumpy, altánku a parkoviska.
16. Vladimír Makal a manž. Mária Makalová, rod. Kubríková, Nitra -Klokočina, Jurkovičova 395/22 – zámer na odkúpenie nehnuteľnosti pod ich rekreačnou chatou, parc.č. 3536/22 v rekreačnej oblasti, kat. úz. Jelenec.
17. Informácie starostu obce:
a) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Jelenec za rok 2010.
b) Projekt rekonštrukcia centra obce
c) Odchyt psov
d) NKÚ – kontrola na projekt rekonštrukcia ZŠ (plnenie indikátorov)
e) Elektrifikácia ul. Gaštanová 2. časť
16. Uznesenie.
17. Záver rokovania


Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1936
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1515
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1390
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1297
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1052

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr