SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 12. 10. 2011    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (7.10.2011)
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 7.októbra 2011


1. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.

Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.


2. Správa hlavného kontrolóra Obce Jelenec z finančnej kontroly hospodárenia Autokempingu v Jelenci.

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra Obce Jelenec z finančnej kontroly hospodárenia Autokempingu v Jelenci.


3. Správa hlavného kontrolóra Obce Jelenec z kontroly zameranej na autodopravu.

Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra Obce Jelenec z kontroly zameranej na autodopravu.


4. Úprava – prerozdelenie úveru

Uznesenie č.80
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje

Úpravu – prerozdelenie zostávajúceho úveru na projekty:
- Kanalizácia.................. 9.676,06 €
- Nájomné byty ............. 5.407,36 €


5. Jozef Ackermann, Jelenec č. 417 – určenie ceny za odpredaj pozemku pred jeho rodinným domom parc.č. 35/4 o výmere 176 m2.

Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to parcelu
č. 35/4 o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Jelenec
v zmysle LV č. 1393 a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa ,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec a to parcelu č.
35/4 o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Jelenec
priamym predajom kupujúcim : Jozefovi Ackermannovi, nar. ........... rod.č. ............
a manž. Henriete Ackermannovej, rod. Bezákovej, nar. ........ r.č. , obaja bytom v
Jelenci č. 417 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c) kúpnu zmluvu - odpredaj nehnuteľností v kat. území Jelenec parcelu: č. 35/4
o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria pre Jozefa Ackermanna a manž. Henrietu Ackermannovú, rod. Bezákovú, obaja bytom v Jelenci č. 417 za 3,50 €/m2, čo je za celkovú výmeru 616,00 €.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., nakoľko táto nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu, je to cíp medzi rod. domom a bývalou predajňou potravín, kde sa schádzajú niektorí občania a znečisťujú toto priestranstvo. Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 35/4 o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo ..7.. poslancov.
Všetky náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.


6. PhDr. Elena Chalmovská, Hlavná 119, Jelenec, pani Margita Ballová, Dolná 436, Jelenec a pani Edita Čanigová, Dolná 479, Jelenec – sťažnosť, resp. podnet na riešenie situácie v súvislosti s prevádzkou „Ghymes house“

Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Ukladá
a) Prednostke OcÚ pripraviť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelenec o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel podnikania.


7. Kvetinárstvo L+L, Ľubomíra Franková, Jelenec č. 335 – odvolanie k uzneseniu č. 74.

Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A.Trvá
na svojom pôvodnom uznesení č. 74.


8. Ravena, s.r.o., Cintorínska 31, Topoľčianky – návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v kat. úz. Jelenec, vedených ako orná pôda pod porastom viniča.

Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v kat. úz. Jelenec, vedených ako orná pôda pod porastom viniča pre Ravena, s.r.o., Cintorínska 31, Topoľčianky o výmere 1263,79 m2 v zmysle návrhu nájomnej zmluvy za ročný prenájom 40,00 €/ha.


9. Poľovnícke združenie Choceň Ladice – žiadosť o súhlas na ďalšie využívanie pozemkov vo vlastníctve obce Jelenec, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Ladice, na poľovné účely.

Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
žiadosť PZ Choceň Ladice č. p. 536/2011zo dňa 27.9.2011

B. Udeľuje
generálnu plnú moc JUDr. Jurajovi Kulikovi, nar. ........, trvale bytom Nitra, Považská 7, zastupovaním obce Jelenec na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Ladice v k.ú. Ladice a Jelenec,

C. Poveruje
JUDr. Juraja Kulika postúpením užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve obce Jelenec, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Ladice pre SPZ PZ Choceň Ladice (v k.ú. Ladice list vlastníctva 805, p.č. 536 o výmere 34 069 m2, orná pôda v podiele 1/36 t.j. 946,36 m2, LV 847 p.č. 624 o výmere 6688 m2 t.j. orná pôda v podiele 1/18 t.j. 372 m2, LV 1126 p.č. 1432 o výmere 840 m2, vinice, v podiele 1/9 t.j. 93 m2, v k.ú. Jelenec LV 2293 p.č. 1932 o výmere 7959 m2, trvale trávne porasty v podiele 1/1, t.j. 1/2 z parcely t.j. 3980 m2) a vykonávaním úkonov vyplývajúcich zo zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane zvolenia splnomocnencov na podpísanie zmluvy o užívaní poľovného revíru Ladice a podpísania tejto zmluvy.


10. Prolongácia kontokorentného úveru

Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
a. Prolongáciu kontokorentného úveru vo výške 35.000.- € na preklenutie časového
nesúladu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu obce Jelenec na ďalší rok 2012.


11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ
- Alapiskola, Školská 330, Jelenec, za školský rok 2010/2011.

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

B. Schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2010/2011.


11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Jelenec, Smreková 601, za školský rok 2010/2011.

Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

C. Schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Jelenec, Smreková 601, za školský rok 2010/2011.


13. Združenie pre miestne akčné skupiny

Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Vstup do združenie pre miestne akčné skupiny – Občianske združenie Žibrica .


14. Michaela Starovičová, Jelenec č. 482 a Henrieta Ackermannová, Jelenec
č. 417 - žiadosť o zmenu prenajatých priestorov.

Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Ukončuje
a) nájomnú zmluvu s Michaelou Starovičovou, Jelenec 482, zo dňa 31.5.2010 na prenájom priestorov v budove bývalého MNV, dohodou ku dňu 31.10.2011,
b) nájomnú zmluvu s Henrietou Ackermannovou, Jelenec 417, zo dňa 15.3.2010 na prenájom priestorov v budove bývalého MNV, dohodou ku dňu 31.10.2011

B. Schvaľuje
a) prenájom priestorov v priľahlej budove bývalého MNV pre Michaelu Starovičovú, Jelenec 482 o výmere 25 m2 za 16,00 €/ m2, t.j. 400,00 € ročného nájmu,
b) prenájom priestorov v priľahlej budove bývalého MNV pre Henrietu Ackermannovú, Jelnec 417 o výmere 25m2 za 16,00 €/m2, t.j. 400,00 € ročného nájmu

Úpravu nových priestorov vykonajú žiadateľky na vlastné náklady.


15. Riešenie neplatičov miestnych daní a poplatkov

Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. ukladá
a) hlavnému kontrolórovi a pracovníčke OcÚ, ktorá má pridelenú agendu daní, prijať účinné opatrenia na riešenie neplatičov (dane, TKO, nájomné), zverejnením na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 15.11.2011.
b) prednostke OcÚ Jelenec zverejniť neplatičov od 15.11.2011 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke, ak nezaplatia dåžnu čiastku najneskôr do 13.11.2011.


16. Milan Gonda, Studňová 1431, Jelenec - žiadosť o úpravu cesty.

Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
opravu cesty Studňová v Chatovej oblasti Remitáž podľa finančných možností obce


17. Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky - žiadosť o zámenu, resp.
odkúpenie pozemkov

Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Zámenu nehnuteľností v k.ú. Jelenec vedených na LV č. 1568 v podiele 11/40 a na LV č. 2000 v podiele 1/6, celkom o výmere 1263 m2 za pozemok v tej istej výmere v jednom celku, čo najbližšie k zastavanému územiu obce. Všetky náklady spojené so zámenou hradí žiadateľ.


18. Peter Starinský a manž. Helena, Kremnická 9, Ntra – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Remitáž pri rekreačnej chate 1419 a možnosť splátok

Uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Zámer odpredaja nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Remitáž Petrovi Starinskému a manž. Helene, bytom Kremnická 9, Nitra pri ich rekreačnej chate č. 1419 o výmere cca 200-300 m2 na vybudovanie parkoviska a kôlne na drevo za 14,00 €/m2 (nižšia cena sa určuje z dôvodu zarastenia pozemku krovím) a možnosťou splátok na 1 rok. Presná výmera bude upresnená geometrickým plánom


19. ZŠ - Alapiskola, Školská 330, Jelenec – žiadosť o riešenie zlej prístupovej komunikácie ku škole

Uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. ukladá
vedúcemu obecnej prevádzky vypracovať finančnú analýzu na odvodnenie jarku a vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky ku škole.


20.Informácie starostu obce:

Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie:
c) správu z vládneho auditu Jelenec – kaštieľ
d) správu o kontrole NKÚ – Jelenec – škola
e) kanalizácia obce – poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava
f) kanalizácia obce – postup prác
g) Rekonštrukcia centrálnej časti obce – postup prác
h) Obytná skupiny Gaštanová II – elektrický rozvod NN, verejné osvetlenie

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr