SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 28. 07. 2011    Autor: Obecný úrad
VZN č. 1/2011
Obec Jelenec podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sv súlade s § 26 ods. 3 písm. a bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Jelenec

č. l/2011

O povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území obce Jelenec


Článok I.

Úvodné ustanovenie

1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce /ďalej len VZN je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác / ďalej len povodňové plány/ právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby , objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou.

2. Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov / ďalej len povinné osoby/ v súlade s§ 10 ods. 3 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami / ďalej len zákon o ochrane pred povodňami /.


Článok II.

Vymedzenie územia

1. Vymedzenie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.

2. V podmienkach obce Jelenec ide o územie pri koryte Jeleneckého potoka a priehrade v rekreačnej oblasti Remitáž.


Článok III.

Uloženie povinnosti

1. Obec Jelenec týmto ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných prác podľa §10 ods. 3 písm. c/ zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť obci Jelenec v jednom výtlačku do 31.10.2011.

2. Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Jelenec do 31.10. príslušného kalendárneho roka.

3. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác môže povinná osoba konzultovať na Obecnom úrade Jelenec .


Článok IV.

Sankcie – pokuty

1. Kontrolu nad spracovaním Povodňových plánov záchranných prác subjektu, plánu právnických a fyzických osôb vykonáva Obvodný úrad životného prostredia , ktorý má právo v zmysle daného zákona udeliť sankciu za neplnenie povinnosti zo zákona.

2. Ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená , uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej pokuty uvedenej v odseku 1.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jelenci svojim uznesením č. 72 /2011 zo dňa 22.7.2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli dňa 8.8.2011.

V Jelenci dňa 22.7.2011
Starosta obce : Ladislav Púchovský


Príloha č. 1

Zoznam povinných osôb :

1. Interier Company – Ladislav Nemček Jelenec – Remitáž č. 239
2. 101 s.r.o. Richard Hajdin Jelenec – Remitáž Trenčianská 56/B, Bratislava
3. Palenica – Juraj Kabát , Jelenec č.716
4. ZEL-OV Anna Andrašková,Jelenec 555
5. Fedák – Potraviny Jelenec č. 122
6. Slovenská pošta, a.s. Partizánská cesta 9, B.Bystrica
7. Potraviny Farkašová , Jelenec č. 135

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr