SVK
HU
GER
ENG
16.07.18, Pondelok
Meniny má : Drahomír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 17. 06. 2011    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (10.06.2011)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa 10.06.2011.1. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.


Uznesenie č. 43

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2011.


Uznesenie č. 44

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2011.3. Volebný program OZ Obce Jelenec na volebné obdobie 2010-2014


Uznesenie č. 45

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Volebný program OZ Obce Jelenec na volebné obdobie 2010-2014 podľa návrhu komisie, určenej na vypracovanie tohto programu.

4. Komisia výstavby a ÚP – návrh rozpočtu na rekonštrukciu MŠ Jelenec po jednotlivých etapách.


Uznesenie č. 46

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

rozpočet na rekonštrukciu MŠ Jelenec, predložený komisiou výstavby a ÚP.5.Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre Obec Jelenec – aktualizácia.


Uznesenie č. 47

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

predloženú aktualizáciu vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva pre Obec Jelenec.6. Štátny fond rozvoja bývania - záložná zmluva na bytové domy a návrh na vklad záložného práva.


Uznesenie č. 48

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

záložnú zmluvu č. 403/178/2009 a návrh na vklad záložnej zmluvy, uzavretej medzi záložným veriteľom Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, zast. Ing. Ľubomírom Bošanským, riaditeľom ŠFRB a medzi záložcom Obcou Jelenec, 951 73 Jelenec 126, zastúpenou starostom obce Ladislavom Púchovským. Predmetom zmluvy je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 2293, kat. úz. Jelenec, ktorých je Obec Jelenec vlastníkom v 1/1:
- bytový dom súp. č. 789, postavený na parc. reg. CKN č. 1011/141
- bytový dom súp. č. 790, postavený na parc. reg. CKN č. 1011/142
- parc. reg. CKN č. 1011/141, zast. plochy a nádvoria o výmere 211 m2,
- parc. reg. CKN č. 1011/142, zast. plochy a nádvoria o výmere 211 m2
Hodnota nehnuteľností je podľa konečnej faktúry 758 927,37 €
Záložné právo sa zriaďuje z dôvodu poskytnutého úveru záložným veriteľom vo výške 546.300,00 €7. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Bratislava - záložná zmluva na bytové domy a návrh na vklad záložného práva.


Uznesenie č. 49

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

záložnú zmluvu č. 0185-PRB-2009/Z a návrh na vklad záložnej zmluvy, uzavretej medzi záložným veriteľom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, štatut. orgán: Ing. Ján Figeľ, PhD., 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 810 05 Bratislava 15, Námestie Slobody 6 a medzi záložcom Obcou Jelenec, 951 73 Jelenec 126, zastúpenou starostom obce Ladislavom Púchovským. Predmetom zmluvy je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 2293, kat. úz. Jelenec, ktorých je Obec Jelenec vlastníkom v 1/1:
- stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k.ú. Jelenec, na parc. registra „C“ č. 1011/141 o výmere 211 m2, zastavanej plochy, súp.č. 789
- stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k.ú. Jelenec, na parc.registra „C“ č. 1011/142 o výmere 211 m2, zastavanej plochy, súp.č. 790.
Hodnota nehnuteľností je podľa konečnej faktúry 758 927,37 €
Záložný veriteľ poskytol záložcovi dotáciu v výške 189.730,00 €.8. Cenník ubytovanie pre letnú turistickú sezónu 2011.


Uznesenie č. 50

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

cenník ubytovanie pre letnú turistickú sezónu 2011 podľa návrhu vedúceho obecnej prevádzky.9. Novelizácia zákona NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.


Uznesenie č. 51

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

plat starostu obce Jelenec s účinnosťou od 1. 6. 2011 podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 51 % v súlade s § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov platného od 1. júna 2011, čo znamená celkové zníženie platu schváleného po voľbách o 69,- €/mesačne.10. Prehodnotenie ceny pozemkov v rekreačnej oblasti Remitáž Jelenec.


Uznesenie č. 52


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

cenu pozemkov v Rekreačnej oblasti Remitáž pre nových žiadateľov a pri vysporiadaní okolia rekreačnej chaty majiteľmi rekreačných chát vo výške 15,00 €/m2.11. Obecné siete, s.r.o. Sládkovičova 11, Nitra – žiadosť o udelenie súhlasu na vybudovanie optickej siete.

Uznesenie č. 53


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. dáva súhlas

pre s.r.o. Obecné siete, Sládkovičova 11, Nitra na vybudovanie optickej siete z dôvodu zabezpečenia optického pripojenia užívateľov do internetovej siete, s použitím konzol existujúcej cesty Obecného rozhlasu a umiestnením zariadenia na obecnom úrade na náklady žiadateľa.
12. Návrh na doplnenie sobášiacich.


Uznesenie č. 54

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. volí

Vladimíra Gálika za sobášiaceho, čím dopåňa svoje uznesenie č. 3/B z roku 2011.13. Návrh na doplnenie členov školskej rady ZŠ – Alapiskola Jelenec


Uznesenie č. 55

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. volí

Mgr. Imricha Vargu, Mgr. Borisa Staroviča a Ing. Eduarda Janča za členov školskej rady ZŠ – Alapiskola, Školská 330, Jelenec .14. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Uznesenie č. 56

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. volí

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
v zložení: Vladimír Gálik, Mgr. Boris Starovič a Ing. Karol Šinka, PhD.15. PD Neverice – ponuka na odkúpenie podielov.


Uznesenie č. 57

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

odkúpenie častí nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. úz. Jelenec – podiely Združenia bývalých urbárnikov.16. Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava – ponuka prebytočného nehnuteľného majetku – rekreačnej chaty v k.ú. Jelenec.


Uznesenie č. 58

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku – rekreačnej chaty súp.č. 1286 v k.ú. Jelenec, ktorá je vedená na LV 264, parc. registra „C“ č. 3517/25 a parc. č. 3517/15 o výmere 315 m2 - trvalé trávne porasty, v zmysle ponuky Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava s 50 % zľavou, t.j. za 13.000,- € .17. Premena tradičnej školy na modernú – projekt financovaný z Európskych štrukturálnych fondov.


Uznesenie č. 59

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

zapojenie obce do projektu Premena tradičnej školy na modernú (v prípade úspešnosti), podaného Základnou školou – Alapiskola Jelenec v predpísanej lehote do 31. 5. 2011 na Ministerstvo školstva SR pod názvom „Digitálna cesta ku kompetentným vedomostiam“. Rozpočet projektu predstavuje celkovú sumu 224.400,- € a je financovaný z Európskych štrukturálnych fondov s 5 % spoluúčasťou obce.18. Obedy pre dôchodcov – ZŠ.


Uznesenie č. 60

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

ponechať donášku obedov pre dôchodcov v novom školskom roku 2011/2012 zo Základnej školy – Alapiskola Jelenec, resp. z miestneho pohostinstva počas školských prázdnin.19. Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec – žiadosť o určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.


Uznesenie č. 61

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí vo výške 2,50 €.20. Jozef Kapusník, Zlaté Moravce – zámenná zmluva na zámenu nehnuteľností pri pohostinstve a tenisovom kurte.

Uznesenie č. 62


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva obce priamym prevodom formou zámennej zmluvy. Obec Jelenec zamieňa v kat. území Jelenec z parcely registra „C“ č. 3102/44 o výmere 2204 m2 – trvalý trávny porast, vedenej na Správe katastra Nitra v LV č. 1393 podľa GP č. 30/2009
- diel 5 o výmere 770 m2
- diel 6 o výmere 24 m2
b) zámenu nehnuteľností obce uvedených pod bodom a) za nehnuteľnosti vo vlastníctve Jozefa Kapusníka , nar. ....., r.č. ........., bytom Hviezdoslavova 1748/14, 953 01 Zlaté Moravce, vedených na správe katastra Nitra v k. úz. Jelenec, v LV 3229, parc. registra „C“ č. 3102/160 o výmere 2298 m2 – zastavaná plocha, ktorý z parc.č. 3102/160 zamieňa podľa GP č. 30/2009
- diel 7 o výmere 614 m2
- diel 9 o výmere 8 m2
- diel 10 o výmere 172 m2
c) Konkrétny prevod – zámenu nehnuteľností o celkovej výmere 794 m2 z parc. registra „C“, k.ú. Jelenec č. 3102/44 za nehnuteľnosti o celkovej výmere 794 m2 z parc. reg. „C“, k.ú. Jelenec č. 3102/160, podľa geometrického plánu č. 30/2009 vypracovaného dňa 10.7.2009 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného dňa 10.7.2009 Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného dňa 21.7.2009 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod číslom 1396/09:
d) cenu zamieňaných nehnuteľností 10,00 €/m2. Obec zamieňa nehnuteľnosti o výmere 794 m2 v cene 7.940,00 € za nehnuteľnosť Jozefa Kapusníka o výmere 794 m2 v cene 7.940,00 €. Účastníci zámennej zmluvy si nič nedoplácajú
Zámena sa uskutoční pod podmienkou, že žiadateľ zabezpečí výmaz ťarchy z nehnuteľností, ktoré nadobúda Obec Jelenec.

e) Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko na časti nehnuteľnosti Jozefa Kapusníka je umiestnený tenisový kurt obce a z druhej strany sa rozšíri verejné priestranstvo. Obec vkladá do zámennej zmluvy pozemok za pohostinstvom,
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov.21. Ing. Jana Fintorová, PhD, Jelenec 1433, Jelenec – žiadosť o sprístupnenie čerpania vody zo studne v rekreačnej oblasti.


Uznesenie č. 63

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

žiadosť žiadateľky o sprístupnenie čerpania vody zo studne v rekreačnej oblasti, nakoľko studňa nebola vybudovaná na náklady obce.

B. odporúča

žiadateľke obrátiť sa so svojou žiadosťou na Združenie majiteľov skupinového vodovodu v chatovej oblasti Jelenec – Remitáž.

22. Mgr. Marián Koppal, Kmeťova 6, Nitra – žiadosť o prenájom obchodných priestorov za účelom zriadenia predajne so zmiešaným tovarom.


Uznesenie č. 64

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

Prenájom obchodných priestorov Mgr. Mariánovi Koppalovi, za účelom zriadenia predajne so zmiešaným tovarom , nakoľko obec nemá k dispozícii voľné priestory na prenájom.23.Jozef Ackermann, Jelenec č. 417 – žiadosť o odpredaj pozemku pred jeho rodinným domom.


Uznesenie č. 65

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci


A. schvaľuje

Zámer odpredaja časti pozemku parc. č. 35/4 o výmere cca 160 m2 v kat. území Jelenec, pred rodinným domom Jozefa Ackermanna, pod podmienkou zriadenia vecného bremena z dôvodu, že na predmetnom pozemku je uložený rozvod plynu. Bližšia výmera bude špecifikovaná geometrickým plánom. Náklady spojené s predajom, vypracovaním GP a so zriadením vecného bremena znáša žiadateľ.24. Daniel Kysela a manž. Helena, Jasovská 5, Bratislava – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti a to dielu 2 o výmere 179 m2, ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 v zmysle geometrického plánu č. 207/2010, zo dňa 15.12.2010.


Uznesenie č. 66

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to dielu 2 o výmere 179 m2 , ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 a je odčlenený od parc.č. 3514/3 vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec a to dielu 2 o výmere 179 m2 , odčleneného z parcely č.3514/3, ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 priamym predajom kupujúcim : Daniel Kysela rod. Kysela, nar. ..............., r.č.................., a manž. Helena Kyselová, rod.Kubová, nar. .................. r.č. ........................ obidvaja bytom Jasovská 5, 951 07 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
c) kúpnu zmluvu - odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Jelenec/ a to dielu 2 o výmere 179 m2, ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 pre Daniela Kyselu a manž. Helenu, Jasovská 5, Bratislava v zmysle geometrického plánu č. 207/2010, zo dňa 15.12.2010 za 1.662,91 €. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko ide o nevyužitý pás pozemku medzi chatami.
d) Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 3514/3 o výmere 9821 m2- trvalý trávny porast, vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov25.Informácie starostu obce.

Uznesenie č. 67

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie


- Informácie starostu obce o:
a. Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011.
b. Rekonštrukcii kultúrneho domu - kolaudácia.
c. Rekonštrukcii centrálnej časti obce.
d. Nájomných bytoch – platby.
e. Cenové ponuky na opravu príjazdovej cesty zo Šuminy k štátnej ceste I/65 (betonka)
f. O kameňolome
g. RWE Gas Slovensko

- Informáciu Mgr. A. Šimorovej, zastupujúcej Obec Jelenec vo veci nepovolenie ťažby v miestnom kameňolome, o vykonanej práci za posledné tri mesiace.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1936
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1515
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1390
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1297
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1052

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr