SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 23. 12. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (16.12.2010)
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:


1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zariadenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec za rok 2010.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec na I. polrok 2011.
5. VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec.
6. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2010.
7. Kubaľák Miloš a manž. Marta, Jelenec 324 – žiadosť o riešenie problému s neúmerne vysokými stromami - topoľmi.
8. Mgr. Dušan Dúbravický, farár farnosti Povýšenia sv. Kríža, Jelenec 329, žiadosť o vypílenie drevín a úpravu korún drevín, nachádzajúcich sa v areáli Rím.kat.kostola v Jelenci.
9. PU&MA, s.r.o. Trnavská 100/4, Bratislava, žiadosť o prenájom priestorov.
10. Zuzana Kršáková, Branč, Staničná 630 – žiadosť o zníženie nájomného.
11. Attila Andrasko, Jelenec 199 – žiadosť o odkúpenie ornej pôdy.
12. Nájomné byty
13. Odmeňovanie štatutára obce a poslancov OZ.
13a. Oznámenie starostu o vymenovaní poslanca za zástupcu starostu obce
14. Volebný program OZ Jelenec.
15. Označenie obecných áut.
16. Príspevok pri narodení dieťaťa.1.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.


Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ladislav Púchovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva:
Vladimír Gálik, Peter Hók, Eduard Jančo, Ing., Július Molnár, Dáša Mozdíková, Ing., Boris Starovič, Mgr., Karol Šinka ,Ing., PhD., Imrich Varga , Mgr., Tibor Varga2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.


Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. zriaďuje

Komisie, a to
· komisiu výstavby a ÚP
· komisiu sociálno-zdravotnú
· komisiu kultúry
· komisiu finančnú a správy obecného majetku
· komisiu pre verejný poriadok
· komisiu pre životné prostredie
· komisiu pre školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a telesnú výchovu
· komisiu pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
· komisiu pre obchod, služby a cestovný ruch


B. volí

a) predsedu komisie
· výstavby a ÚP Tibora Vargu
· sociálno-zdravotnej Tibora Vargu
· kultúry Mgr. Borisa Staroviča
· finančnej a správy obecného majetku Ing. Dášu Mozdíkovú
· pre verejný poriadok Júliusa Molnára
· pre životné prostredie Ing. Eduarda Janča
· pre školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a telesnú výchovu Mgr. Imricha Vargu
· pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Ing. Karola Šinku PhD.
· pre obchod, služby a cestovný ruch Petra Hóka

b) sobášiacich: Ladislava Púchovského, Júliusa Molnára

c) komisiu na vyhodnotenie verejných súťaží z poslancov OZ v zložení: Ing. Eduard Jančo, Vladimír Gálik, Peter Hók, Ing. Dáša Mozdíková, Mgr. Imrich Varga.........


d) ukladá

predsedom komisií
predložiť na najbližšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na ďalších dvoch členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby) tak, aby komisie boli trojčlenné,3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec za rok 2010.


Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec za rok 2010.4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec na I. polrok 2011.


Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec na I. polrok 2011.5. VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec.


Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec na rok 2011.6. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2010.


Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A.schvaľuje

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce komisiami ku dňu 31.12.2010 v zmysle harmonogramu.7. Kubaľák Miloš a manž. Marta, Jelenec 324 – žiadosť o riešenie problému s neúmerne vysokými stromami - topoľmi.


Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. odkladá

vydanie rozhodnutia vo veci výrubu stromov v zmysle žiadosti Miloša Kubaľáka a manž. Marty, Jelenec 324

B. ukladá

predsedovi komisie pre životné prostredie získať podrobnejšie informácie, zabezpečiť fotodokumentáciu o plánovanom výrube a predložiť návrh riešenia do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.


8. Mgr. Dušan Dúbravický, farár farnosti Povýšenia sv. Kríža, Jelenec 329, žiadosť o vypílenie drevín a úpravu korún drevín, nachádzajúcich sa v areáli Rím.kat. kostola v Jelenci.Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. odkladá

vydanie rozhodnutia o výrube stromov v okolí Rím. kat. kostola Jelenci podľa žiadosti p. Mgr. Dušana Dúbravického, farára farnosti Povýšenia sv. Kríža v Jelenci

B. poveruje

predsedu komisie pre životné prostredia, aby označil stromy, ktoré môžu byť vypílené bez povolenia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.9. PU&MA, s.r.o. Trnavská 100/4, Bratislava, žiadosť o prenájom priestorov.Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A.schvaľuje

prenájom priestorov v chatovej osade Remitáž v priestoroch po SOI o výmere cca 150 m2 na uskladnenie tovaru pre spoločnosť PU&MA, s.r.o. Trnavská 100/4, Bratislava za 400.- € ročného nájmu na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2014.


10. Zuzana Kršáková, Branč, Staničná 630 – žiadosť o zníženie nájomného.Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

zníženie nájomného pre masérku Zuzanu Kršákovú na 25,- € mesačného nájmu, nakoľko menovaná pracuje iba jeden a ½ dňa v týždni a má vysoké náklady na vykurovanie pridelenej miestnosti.


11. Attila Andrasko, Jelenec 199 – žiadosť o odkúpenie ornej pôdy.Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

odpredaj nehnuteľnosti - ornej pôdy, ktorá je v družstevnom užívaní pre Attilu Andrasku, bytom Jelenec č. 199.


12. Nájomné bytyUznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

1. Správu Ing. Omelinu o výpočtoch nájomného

2. Správu komisie určenej na výber záujemcov o nájomné byty v 2 bytových domoch, súp.č. 789 a 790 v Jelenci a to:

a) pridelenie 1 izbových bytov týmto záujemcov:
- Milan Herman, Jelenec 302
- Tomáš Tkáč, Jelenec 275
- Želmíra Hanuliaková, Jelenec 384
- Eva Farkašová st., Jelenec 270

b) pridelenie trojizbových bytov týmto záujemcom:
- Attila Nagy, Jelenec 195
- Miroslava Kubičková, Jelenec 364
- Mária Šranková, Jelenec 218
- Slávka Zaujecová, Jelenec 67
- Bencz Ladislav, Jelenec 77
- Miroslav Nagy, Jelenec 545
- Szegény Karol, Nitra (Jelenec 362)
- Ing. Aneta Labantová, rod. Šimorová, Nižný Klátov
- Vladimír Brat, Nitra
- Bc. Gabriel Horváth, Nitra
-
c) návrh nájomnej zmluvy

B. poveruje

Starostu obce s uzatvorením nájomných zmlúv na max. 3 ročné obdobie s vybranými nájomcami po zaplatení zábezpeky (12 mesačné nájomné) 2,655 €/m2 mesačného nájmu. Vodné a stočné vyberať zálohovo a polročne zúčtovať.13.Odmeňovanie štatutára obce a poslancov OZ.

Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. určuje

- v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu vo výške:
- 1,4 násobok z možného 2 násobku min. platu starostu
- 0 % odmien z možných 50 %.

B. schvaľuje

zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jelenci v súlade s § 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- odmenu zástupcu starostu vo výške …1/4 z priemerného platu pracovníka v národnom hospodárstve
- odmenu poslancov OZ ……………….130,- €/ polročne za aktívnu účasť
- odmeňovanie za úlohy vykonané na základe poverenia orgánov obce:
- pre členov komisií za odvedenú prácu …2,- €/hod. (hrubá mzda)
- pre poslancov za odvedenú prác ……. .. 3,- € /hod. (hrubá mzda)

C. berie na vedomie

Oznámenie starostu obce o vymenovaní poslanca Vladimíra Gálika za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.14. Volebný program


Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. ukladá

Zástupcovi starostu, prednostke OcÚ, poslankyni Ing. Dáše Mozdíkovej, poslancovi Mgr. Borisovi Starovičovi a kultúrnej referentke vypracovať volebný program OZ obce Jelenec na volebné obdobie 2010 – 2014 a predložiť ho na schválenie OZ.
Termín: do 31.3.2011


15. Označenie obecných áut


Uznesenie č. 15

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

označenie obecných áut na dverách erbom obce.16. Príspevok pri narodení dieťaťa


Uznesenie č. 16

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

príspevok pre občanov z Jelenca pri narodení dieťaťa vo výške 50,00 €.Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr