SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 21. 12. 2010    Autor: Obecný úrad
VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku...
VZN č. 4/2010

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Jelenec

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 538/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec


PRVÁ ČASŤ

Čl. 1
Druhy miestnych daní

1. Obec Jelenec na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie automaty
f) daň za ubytovanie

2. Obec Jelenec na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Čl. 2
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), d) a e) je kalendárny rok.


DRUHÁ ČASŤ

Čl. 3
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahàňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov)

Daň z pozemkov
Čl.4
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota pôdy za l m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Podľa prílohy 1) sú pre Obec Jelenec určené nasledovné hodnoty
Orná pôda = 0,5477 €
Trvalý trávny porast = 0,0906 €

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Podľa prílohy 2) sú pre Obec Jelenec určené nasledovné hodnoty
Stavebné pozemky = 18,58 €
Záhrady = 1,85 €
Zastavané plochy a nádvoria = 1,85 €
Ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov = 1,85 €

Čl. 5
Sadzba dane

1. orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady
- ročná sadzba dane sa upravuje na:
0,40 % zo základu dane v zastav. území obce
0,54 % zo základu dane mimo zastav. územia

2. trvalé trávne porasty
- ročná sadzba dane sa upravuje na :
5,35 % zo základu dane

3. záhrady
- ročná sadzba dane sa upravuje na:
0,34 % zo základu dane

4. lesné pozemky, na ktorých sú hospo-
dárske lesy
-ročná sadzba dane sa upravuje na :
1,50 % zo základu dane

5. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy (hodnota 1,85 €)
- ročná sadzba dane sa upravuje na :
1,00 % zo základu dane

6. zastavané plochy a nádvoria
okrem stav. pozemkov
- ročná sadzba dane sa upravuje na:
0,40 % zo základu dane

7. stavebné pozemky
- ročná sadzba dane sa upravuje na:
0,36 % zo základu dane

8. ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov
- ročná sadzba dane sa upravuje na:
0,36 % zo základu dane

Hodnota rybníkov s chovom rýb, ostatných hospodársky využívaných vodných plôch sa použije podľa VZN č. 4/2010, ak daňovník hodnotu týchto pozemkov nepreukáže znaleckým posudkom podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.

Daň zo stavieb
Čl. 6
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa upravuje na:
a) 0,059 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,110 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu.
c) 0,450 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) 0,110 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
e) 2,360 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie
a administratívu
f) 2,360 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť,
skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou
g) 0,390 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, nasledovne:

- Bod 1, písm.a) ...... 0,033 €
- Bod 1, písm. b) ..... 0,12 €
- Bod 1, písm. c)...... 0,33 €
- Bod 1, písm.g) ...... 0,33 €
U samostatne stojacich garáží, priemyselných stavieb a stavieb na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť sa príplatok neurčuje.


Daň z bytov

Čl. 7

Ročná sadzba dane z bytov sa upravuje:
- bytové priestory na
0,170 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytového priestoru, - nebytové priestory na
0,190 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

Čl. 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane na:
- kostol

Čl. 9
Vyrubovanie dane

Daň z pozemkov, zo stavieb a bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Čl. 10
Platenie dane

1. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane vo dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 31. mája, druhá splátka do 30. septembra.

2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 17,00 € a právnickej osobe 166,00 €, je splatná naraz do 31. mája.

3. Daň možno zaplatiť aj jednorázovo.

4. Daň vyrubená na rok 2011 je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru

5. Daň možno platiť: - v hotovosti v pokladni Obecného úradu Jelenec
- prevodným príkazom
- poštovou poukážkou na adresu: Obecný úrad Jelenec na č. účtu
7384051/5200 OTP banka Slovensko.


TRETIA ČASŤ

Daň za psa

Čl. 11
Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

Čl. 12
Daňovník

Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Čl. 13
Sadzba dane

Daň za jedného psa sa stanovuje ročne na 5,00 €

Čl. 14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane

1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daňovník povinný zaplatiť daň do 31. januára kalendárneho roka bez vyrubenia.
4. Ak dôjde k zmenám, prípadne zániku daňovej povinnosti a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi..
5. Spôsoby vyberania dane: - v hotovosti do pokladne OcÚ,
- prevodným príkazom
- poštovou poukážkou na účet č. 7384051/5200 vedeného v OTP banke Slovensko, pobočka Nitra,


ŠTVRTÁ ČASŤ

Daň za užívanie verejného priestranstva

Čl. 15
Verejné priestranstvo

1. Verejným priestranstvom (ďalej len VP) na účely tohto VZN je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko. Za VP sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
2. Určenie lokalít Obce Jelenec
- I. lokalita – plocha za zmrzlinárňou
- II. lokalita - plochy určené ako trhovisko
- III. lokalita – ostatné plochy

Čl. 16
Predmet dane

Predmetom dane je osobitné užívanie VP, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.

Čl. 17
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá VP užíva.

Čl. 18
Sadzba dane

1. Sadzba dane za osobitné užívanie VP sa stanovuje:
a) za predaj ovocia, zeleniny a poskytovanie služieb (brúsenie nožov, nožníc, oprava dáždnikov....) na trhových miestach (6 m2 pri osobných a 12 m2 pri nákladných autách)
0,33 € za každý aj začatý m2 a deň
b) pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb spojených s posedením pred trvalou prevádzkovou jednotkou s predajom alkoholických nápojov (napr. letná terasa)
0,07 € za každý aj začatý m2 a deň

2. Za skládku a ostatné stavebné a iné zariadenia sa daň stanovuje za každý začatý m 2 a deň
nasledovne:

a) stavbárske lešenie, stavebný materiál a ostatné zariadenia 0,17 €
b) stavebný materiál pri výstavbe rod. domu do 3 rokov od vydania stavebného rozhodnutia 0,10 €
FO a PO môžu užívať tieto priestranstvá len so súhlasom obce.

3. Za plochu na umiestnenie sa daň stanovuje za každý začatý m2 a deň nasledovne:
a) kolotočov, lunaparkov a cirkusu 0,03 €

4. Za využívanie VP v lokalite za zmrzlinárňou na športové aktivity
- dospelí 4,00 €/hodina
- žiaci a študenti 2,00 €/ hodina

Čl. 19
Oznamovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť, reps. požiadať užívanie VP na obecnom úrade:
najneskôr v deň začatia užívania VP.
2. Súhlas na osobitné užívanie VP vydáva Obecný úrad v Jelenci.

Čl. 20
Vyrubenie a platenie dane

1. Obec na základe oznámenia vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade užívania verejného priestranstva za dobu viac ako tri mesiace, možno daň platiť v splátkach mesačne.
2. Daň sa vyberá počnúc dňom, kedy sa začalo užívanie VP, až do dňa uvedenia priestranstva do pôvodného stavu, ak nie je v ostatných ustanoveniach VZN určené inak.

Čl. 21
Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného
b) za akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely
c) za predajné zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.


PIATA ČASŤ

Daň za ubytovanie

Čl. 22
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. (ďalej len zariadenie)

Čl. 23
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Čl. 24
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

Čl. 25
Sadzba dane

Daň za jedno prenocovanie a osobu sa určuje 0,20 €.

Čl. 26
Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Čl. 27

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných.“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad.
Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:
- v hotovosti do pokladne OcÚ,
- prevodným príkazom
- poštovou poukážkou na č. účtu 7384051/5200 vedeného v OTP banke Slovensko, pobočka Nitra, vždy do 5. dňa po ukončení štvrťroka.


ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty

Čl. 28
Predmet dane

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Čl. 29
Daňovník

Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Čl. 30
Sadzba dane

Ročná sadzba dane je:
a) 66,3878 € za predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov
b) 99,5817 € za predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov
c) 165,9695 € za predajný automat, ak v skladbe do 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje
d) 331,9391 € za predajný automat, ak v skladbe na 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje.

Čl. 31
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote daň zaplatiť.
2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa
- adresa
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Čl. 32
Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
- ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb


SIEDMA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje

Čl. 33
Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie automaty sú hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti..

Čl. 34
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Čl.35
Sadzba dane

Sadzba dane je 333,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

Čl. 36
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
2. Daň možno zaplatiť:
- v hotovosti do pokladne OcÚ Jelenec
- prevodným príkazom
- poštovou poukážkou na účet č. 7384051/5200 vedeného v OTP banke Slovensko, pobočka Nitra,


ÔSMA ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. 37
Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Jelenec.

Čl. 38
Poplatník

Poplatok platí poplatník:

a) fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za KO ak má v obci trvalý alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, čiže danú nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
b) Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce, pričom táto PO neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie ( napr. školy, orgány štátnej správy a pod.)
c) Podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na účel podnikania (napr. rôzne firmy, ako aj fyzické osoby – podnikatelia ).

Čl. 39
Platiteľ poplatku

1. Platiteľ poplatku je:
a) v prípade nehnuteľnosti určenej na bývanie v správe správcovského subjektu (bytové družstvo) správca nehnuteľnosti. V ostatných prípadoch vlastník..
b) u nehnuteľností využívaných na podnikateľské účely, ktorých vlastníkom nie je obec alebo štát, vždy podnikateľský subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva
c) u nehnuteľností, ktorá je z časti využívaná na bývanie a z časti na podnikanie platiteľ poplatku je určený za každú časť nehnuteľnosti samostatne
d) u nehnuteľností využívaných na iné účely ako na bývanie a podnikanie, ktoré nie sú vo vlastníctve obce alebo štátu, jej užívateľ
e) ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu alebo obce, je platiteľom správca.

2. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec.

Čl 40
Množstvový zber

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov, vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

Čl. 41
Sadzba poplatku

1. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber :
- v obci 0,038 € za osobu a kalendárny deň
- v rekreačnej oblasti a vo viničnej oblasti 0,08 € za osobu a kalendárny deň
2. Koeficient - 1
3. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne:
- 0,04 €/kg pri zbernej nádobe s objemom 110 l a 120 l
- 0,08 €/kg pri zbernej nádobe – kontajner

Čl. 42
Určenie poplatku

1. Fyzické osoby – obyvatelia
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť
2. právnické osoby a podnikatelia
- súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní určeného obdobia a ukazovateľa dennej
produkcie
- ukazovateľ dennej produkcie – priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
- určené obdobie je rok
3. Pri množstvovom zbere, správca poplatku určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Čl 43
Ohlasovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, ohlásiť správcovi poplatku údaje rozhodujúce na určenie poplatku.

Čl. 44
Splatnosť poplatku

1. Platiteľ je povinný uhradiť poplatok v 2 rovnomerných splátkach a to najneskôr do 31.03 a do 30.06. bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
2. Poplatok je možné uhradiť aj jednorázovo.
3. Poplatok sa platí:
- v hotovosti v pokladni Obecného úradu Jelenec
- prevodným príkazom na účet č. 7384051/5200 vedeného v OTP banke , pobočka Nitra,
poštovou poukážkou

Čl. 45
Oslobodenie a úľavy

1. Správca poplatku oslobodí od poplatku podľa § 82 zákona č. 517/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady osobu za obdobie, za ktoré sa správcovi poplatku preukáže:
- že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 a viac dní z kalendárneho roka ( zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu), hodnoverným dokladom , ktorým je pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), poplatník doloží s potvrdením aj jeho preklad do slovenského jazyka
- svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu vojenskej služby, hodnoverným dokladom je potvrdenie územnej vojenskej správy,


DEVIATA ČASŤ

Spoločné za záverečné ustanovenia

Čl. 46
Spoločné ustanovenia

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Jelenec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

Čl. 47
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto návrhu VZN nie je podrobnejšie úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto VZN Obce Jelenec sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jelenci dňa 16.12.2010
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Jelenec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec č. 1/2009, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2010
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jelenec.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr