SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 18. 08. 2010    Autor: Obecný úrad
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec

Opis architektonického riešenia

Navrhované riešenie rekonštrukcie centra umožní ďalší kultúrny rozvoj obce a spoločenské vyžitie občanov. Rekonštruovaný priestor pozostáva z 2 námestí a hlavnej ulice, ktorou prechádza št. cesta III/06433 a ulice zabezpečujúcej prístup:
- ku kostolu
- k hornému námestiu


Horné námestie

Jedná sa o centrálny priestor obce, jeho krajom prechádza hlavná cesta spájajúca obec s okolitými dedinami až po Nitru. Ide o štátnu cestu III/06433. Na okraji námestia, v mieste kde plynule prechádza do hlavnej ulice, budú realizované parkovacie miesta. Na opačnom konci námestie plynulo prechádza do ulice Mariánska. Ako celok je námestie prirodzene ohraničené obecnou, štátnou komunikáciou a jestvujúcou zástavbou. Tieto ohraničujúce prvky potom prirodzene vytvárajú opticky obdåžnikovú plochu námestiu. Jeho prirodzenou dominantou sa v budúcnosti stane realizovaná fontána. Návrh vnútornej odpočinkovej plochy námestia vychádzal zo základného tvaru obdåžnika, do ktorého je vložená elipsa, ktorá je proporčným zmenšením priestoru uzavretého vymedzujúcimi líniami námestia. Vo vnútri dláždenej odpočinkovej plochy, ktorá bude zároveň slúžiť aj ako zhromažďovacia plocha počas kultúrnych a kultúrno-politických akcií, fontána má tvoriť odpočinkovú časť námestia. Okolo fontány budú umiestnené lavičky nasmerované tak, aby pohľad sediaceho smeroval k fontáne.
Hlavná zhromažďovacia – eliptická plocha námestia je napojená na hlavný komunikačný systém oblúkovito trasovanými chodníkmi prebiehajúcimi cez dominantnú dlažbu námestia. Dlažba prístupových chodníkov je volená v súhlasnom vzore s dlažbou použitou na hlavných komunikačných chodníkoch obce.


Námestie pred Obecným úradom

Toto námestie opticky od ostatných plôch oddeľuje cesta III/06433. Plocha už bola v minulosti z časti revitalizovaná z obecných financií a v rámci tohto projektu bude len dobudovaná fontána a osadený mobiliár tak, aby došlo k plnému sfunkčneniu priestoru.


Hlavná ulica je uvažovaná ako prirodzená spojnica medzi Horným námestím a areálom kaštieľa. V rámci rekonštrukcie budú v predmetnej ulici vybudované chodníky a verejné osvetlenie vyhovujúce STN. V rámci rekonštrukcie ulice dôjde k vybudovaniu zastávok pre autobusy regionálnej dopravy SAD.V dvoch polohách a to v oblasti kaštieľa – jedná sa o hlavnú zastávku a zastávku autobusu pred bývalým objektom potravín – ide o podružnú zastávku.


Ulica Mariánska

Jedná sa o ulicu plynule vchádzajúcu do horného námestia, ktorej súčasťou bude aj ihličnatá alej prechádzajúca do v minulosti realizovanej ihličnatej výsadby na hornom námestí.


Kostolná ulica

V rámci projektu sa pristúpi k rekonštrukcii cestného zvršku a vybudovaniu parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov kostola.


Areál kaštieľa

Ide o priestranstvo vymedzené zástavbou kaštieľa a jeho priľahlých pôvodne hospodárskych budov. V areáli kaštieľa, ktorého samotná budova už bola rekonštruovaná z fondov EÚ sú organizované kultúrno-spoločenské podujatia regionálneho a nadregionálneho významu. Tomu bol prispôsobený aj návrh chodníkových trás a zhromažďovacej zelenej plochy, ako i v zadnej časti dláždenej plochy
V zadnej časti námestia ako ukončenie chodníkovej plochy prechádzajúcej eliptickou plochou bude umiestnená fontána. V priľahlej zelenej ploche budú osadené detské preliezačky a lavičky pre návštevníkov areálu.


Opis technického riešenia

Novo realizované hlavné komunikačné trasy sú umiestnené súbežne s komunikáciami. Hlavné chodníkové trasy sú riešené v dvoch šírkach a to 2,00 m a 3,00 m. Odpočinkové plochy navrhované v rámci rekonštrukcie centra obce sú navrhované ako dláždené v dotyku hlavných komunikačných trás v obci. Navrhovaný typ povrchu – malorozmerová dlažba bola vybratá aj za účelom skľudnenia predmetných plôch tak, aby jazda na kolieskových korčuliach či skateboarde bola nepohodlná až nemožná.
Navrhovaná šírka vjazdov je vždy na šírku vchodovej brány k objektu, minimálne však 2,50 m. Pôvodné chodníky a vjazdy pri tomto riešení centra stratia význam a budú odstránené.
Počas rekonštrukcie centra dôjde aj k úprave zastávkových priestorov, ktoré sú v súčasnosti ako esteticky, tak i stavebno-technicky nevyhovujúce. Plochy zastávok budú upravené tak, aby boli splnené požiadavky na zhromažďovacie priestory pri zohľadnení požiadaviek na orientáciu slabozrakých a nevidomých. Pôvodné prístrešky SAD, ktoré dizajnovo nepasujú do koncepcie celkového riešenia, budú odstránené a nahradené novými. Všetky priechody a kríženia chodníkov s obecnými komunikáciami budú riešené bezbariérovo.
Dlažby sú navrhované tak, aby bolo zabezpečené vedenie chodcov do centra obce aj ich farebným ladením. Hlavné chodníky budú riešené zo štvorcovej dlažby 20x20 cm. Dláždené plochy vjazdov sú navrhované zo zámkovej dlažby a obrúbené cestným obrubníkom. Ich farebné ladenie je nastavené tak, aby bolo jasné križovanie s chodníkovými trasami.
Dláždené plochy pre zastavenie autobusov a vozidiel budú vo farbe červenej. Účelom tohto riešenia je zabezpečiť optické rozlíšenie plôch od cesty prechádzajúcej centrom obce.
Zhromažďovacie plochy a dodlažby sú navrhované z malorozmerovej dlažby 8,7x9,2 cm. Hlavná tvarovka bude použitá vo farbe granit svetlá, pričom na lemy, vyznačenia prechodov pre chodcov a miest a pre uloženie lavičiek bude použitá vo farbe granit čierna.
Na prechody pre chodcov a do zhromažďovacích plôch prechodov pre chodcov je potrebné uložiť tvarovky pre orientáciu slabozrakých a nevidiacich. Uvažuje sa vodiaca tvarovka vo farbe červenej a varovná tvarovka vo farbe čiernej.
Celková koncepcia výsadby v centre je navrhovaná tak, aby nedošlo k nadmernému výrubu drevín, ale aby dosadba novej zelene bola zahustením jestvujúcej zelene. Celkovo projekt počíta s dosadením listnatých dekoratívnych drevín. Ihličnaté dreviny budú dosadené tak, aby tvorili samostatné opticky uzavreté celky, nakoľko kombinácia ihličnatých a listnatých drevín v spoločných plochách by pôsobila chaoticky. Celkovo je výsadba navrhovaná tak, aby počas celého roka v každom úseku centra boli súčasne zelené aj kvitnúce rastliny. Na ochranu plôch nízkej zelene projekt uvažuje osadenie nízkeho zábradlia.
Na celkové dotvorenie prostredia bolo vybraté aj osvetlenie. Výška navrhovaného osvetlenia neprekračuje 7 m nad pôvodným terénom. Design osvetlenia bol navrhnutý v talianskej dizajnérskej dielni fi. DalLago. Dôvodom pre výber daného typu osvetlenia bolo potrebné skåbiť požiadavky na zvýšené nároky osvetlenia hlavnej cesty a miestnych komunikácií pri zachovaní celkovej pridanej estetickej hodnoty riešeného priestoru.


Celkovo možno skonštatovať, že hlavnými prioritami rekonštrukcie je:

- Vybudovanie nových zastávok SAD vo vyhovujúcom štandarde
- Vybudovanie prvkov pre upokojenie dopravy (komunikácia K7)
- Vybudovanie bezbariérových prechodov pre osoby telesne postihnuté
- Vybudovanie prvkov orientácie pre osoby slabozraké a nevidiace (priechody, zastávky)
- Revitalizácia technicky a STN nevyhovujúcich chodníkov
- Dobudovanie chýbajúcich chodníkových spojení
- Obnova technicky nevyhovujúceho krytu miestnych komunikácií
- Vybudovanie nového technicky a STN vyhovujúceho osvetlenia podľa noriem EÚ
- Vybudovanie orientačného a informačného systému obce (presvetlené tabule, orient. šípky)
- Revitalizácia parku v areáli kaštieľa, v rámci ktorej sa vytvorí plocha pre kultúrno-spoločenské vyžitie občanov

Ostatné fotky

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr