SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 26. 06. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (11.6.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 11.6.2010


1. Prerokovalo

a) návrh na bezúročnú pôžičku na spoluúčasť obce na kanalizáciu.
b) Návrh VZN o prevádzkovaní multifinčkého ihriska
c) Žiadosť Alžbety Pilipovej, Jelenec 81 o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce parc.č. 22/5, diely 1, 2 a 3, ktoré boli prídelovou listinou pridelené jeho matke, neboli však majetkoprávne vysporiadané.
d) Žiadosť Alžbety Fazekašovej o odkúpenie časti nehnuteľností v kat. území Jelenec z parc.č. 588/1- dielu 6 o výmere 32 m2 , ktorý sa podľa GP č. 16/2010 začleňuje k parc.č. 295/2 zast. plochy a nádvoria a dielu 7 o výmere 22 m2 , ktorý sa pričleňuje k parc.č. 295/4 zastavané plochy a nádvoria, pre Alžbetu Fazekašovú, Jelenec 531.


2. Schvaľuje

a) bezúročnú pôžičku od fi Ekostaving, zast. Ing. Jozefom Vyskočom na úhradu 5 % spoluúčasti obce na akciu Jelenec – kanalizácia , kanalizačné odbočky, vo výške 19.500.- € do doby vybavenia úveru.
b) Odpredaj nehnuteľností v rekreačnej oblasti pod rekreačnými chatami a v ich okolí za jednotnú cenu 20.-€/m2 od 1.10.2010.
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska.
d) OZ schválilo odpredaj časti nehnuteľnosti v kat. území Jelenec, parc.č. 22/5 – zastavaná plocha o výmere 5845 m2, zapísanej na LV č. 1393 , Alžbete Pilipovej, , bytom v Jelenci č. 81, nasledovne
- Diel 1 o výmere 112 m2
- Diel 2 o výmere 2 m2
- Diel 3 o výmere 151 m2
v zmysle geometrického plánu č. 92/2007 , vypracovaného dňa 2.5.2007 Vladimírom Trebatickým , autorizačne overeného 2.5.2007 Ing. Timotejom Sivákom, úradne overeného 1.6.2007 Ing. Rudolfom Szombathom pod č. 776/07.
Celková výmera odpredávanej nehnuteľnosti je 265 m2 za 265,00 €.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa (ods.6, písm. e, § 9a zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí, nakoľko nehnuteľnosť pod rodinným domom č. 80 a v tesnom okolí bola žiadateľke pridelená prídelovou listinou, nebola však majetkoprávne vysporiadaná.

e) Odpredaj časti nehnuteľností v kat. území Jelenec z parc.č. 588/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 377899 m2, zapísané na LV č.1393 , pre kat. územie Jelenec, Obec Jelenec podľa geometrického plánu č. 16/2010, vypracovaného 5.5.2010, autorizačne overeného 5.5.2010 Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného Správou katastra Nitra dňa 24.5.2010 pod č. 807/10 a to výmera 32 m2 , ktorá sa pričleňuje k parc.č. 295/2 – označenú ako diel 6 a výmeru 22 m2 , ktorá sa pričleňuje k parc.č. 295/4 – označenú ako diel 7 pre Alžbetu Fazekašovú, Jelenec 531 za 1,00€/m2. Uvedené nehnuteľnosti žiadateľka užíva od r. 1968 . Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosti pod jej rodinným domom a v jeho tesnej blízkosti.


3. Odporúča

- starostovi obce dať vypracovať posudok na rekreačné chatky a pozemky v rekreačnej oblasti - ATC, ktoré sme získali bezplatne od RAJ Nitra znalcom v odbore nehnuteľností.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  903

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr