SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 11. 03. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (5.3.2010)
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadaní dňa 5.3.2010:


1. prerokovalo

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec za r. 2009.
c) Prehľad platných nájomných zmlúv k 30.9.2009.
d) Záverečný účet obce Jelenec za rok 2009, stanovisko hlavného kontrolóra.
e) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Jelenec.
f) Žiadosť ZŠ Jelenec o rozhodnutie vo veci platenia nákladov za užívanie telocvične v priestoroch kaštieľa.
g) Návrh rozpočtu obce Jelenec na rok 2010 (vrátane rozpočtu ZŠ), stanovisko hlavného kontrolóra.
h) Výsledky inventarizácie majetku obce Jelenec za rok 2009.
i) Jarmila Špaňárová, Hlavná 90, Jelenec - žiadosť o odkúpenie pozemku.
j) Marek Mako, Smreková 624, Jelenec – žiadosť o prenájom priestorov v chatovej osade.
k) Ing. Milan Budinský, Štiavnická 20, Nitra – žiadosť o úpravu ceny za predaj nehnuteľnosti z dôvodu, že cez predmetný pozemok vedie vodovodné potrubie.
l) Zuzana Kršáková, Staničná 630, Branč – žiadosť o odpustenie nájomného na dobu 6 mesiacov z dôvodu vybudovania sprchovacieho kúta na vlastné náklady.
m) Mária Zajácová, Brezová 359 – žiadosť o predåženie odpustenia nájomného vzhľadom nato to, že v kaštieli neboli ukončené rekonštrukčné práce.
n) František Farkaš, Jelenec 498 – žiadosť o kompenzáciu – možnosť umiestnenia dielne na obecnom pozemku.
o) Ingrid a Igor Suchí, Jelenec - priestory na dočasné ubytovanie.
p) Jozef Botka a manž., Schurmannova 2 Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku v rekreačnej oblasti pod rekreačnou chatou.
q) Ernest Fico a manž., Rybárska 13, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku v rekreačnej oblasti pod rekreačnou chatou.
r) Erika Vanyová, Žirany 372, žiadosť o ukončenie nájmu dohodou.
s) Henrieta Ackermannová, Jelenec 417 – žiadosť o prenájom priestorov.
t) Žiadosť o pomoc pri riešení susedských sporov.
u) Sťažnosť Miroslava Jiránka, Jelenec 288
v) Návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce.
w) Informácie starostu obce:
o Nájomné byty
o Kanalizácia
o Rekonštrukcia kaštieľa
o Granvia – ubytovanie pracovníkov v ATC
o Projekt – Úrad práce
o Projekt – Viacúčelové ihrisko
o Projekt – Rekonštrukcia centrálnej časti obce.
o Projekt – zateplenie kultúrneho domu.
o Spoločný projekt – Separovaný zber odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
o Ponuka na výmenu rozhlasovej ústredne.


2. berie na vedomie:

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec za r. 2009.
c) Prehľad platných nájomných zmlúv k 30.9.2009.
d) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Jelenec za rok 2009.
e) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Jelenec na rok 2010.
f) Informácie starostu obce:
o Nájomné byty
o Kanalizácia
o Rekonštrukcia kaštieľa
o Granvia – ubytovanie pracovníkov v ATC
o Projekt – Úrad práce
o Projekt – Viacúčelové ihrisko
o Projekt – Rekonštrukcia centrálnej časti obce.
o Projekt – zateplenie kultúrneho domu.
o Spoločný projekt – Separovaný zber odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
o cenová ponuka na výmenu rozhlasovej ústredne.


3. schvaľuje

a) Záverečný účet obce Jelenec za rok 2009 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce „bez výhrad“
b) VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Jelenec.
c) Rozpočet obce Jelenec na rok 2010 s úpravami.
d) Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2009.
e) Vypovedanie nájmu nájomcom, ktorí dlhujú obci viac ako 3 mesačné nájomné, po výzve a nezaplatení nájomného do 5 dní od doručenia výpisu uznesenia. OZ poveruje starostu obce vypovedaním nájomnej zmluvy po uplynutí tejto doby.
f) Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Jelenec, parc.č. 593/1, vedenej v registri „E“ na LV 2293, ako vodná plocha, (potok, kanál) diely 5, 6, 7 a 8 o celkovej výmere 181 m2 za cenu 181.- € pre Jarmilu Špaňárovú, Hlavná 90, Jelenec, nakoľko sa táto nehnuteľnosť nachádza pod rodinným domom menovanej č. 90, ktorá pokračuje za domom a v skutočnosti tento kanál neexistuje a neevidujú ho ani Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.
g) Prenájom priestorov v chatovej osade pre Mareka Maku, bytom v Jelenci č. 624 v chatovej osade na uskladnenie tovaru o výmere cca 150 m2 do doby 31.12.2010 za 300.- €.
h) Odpustenie nájomného na dobu 6 mesiacov pre Zuzanu Kršákovú, Staničná 630, Branč, ktorá poskytuje masérske služby, z dôvodu vybudovania sprchovacieho kúta v týchto priestoroch na vlastné náklady.
i) Predåženie odpustenia nájomného pre Máriu Zajácovú, Brezová 359, do 31.3.2010 vzhľadom nato to, že v kaštieli neboli ukončené rekonštrukčné práce a bol zlikvidovaný vchod do predajne. Priestory, ktoré má menovaná v prenájme slúžili na uskladnenie nášho stavebného materiálu.
j) Umiestnenie dielne Františka Farkaša ml., Jelenec 498 na obecnom pozemku o celkovej výmere 150 m2 , za 150.- € za rok, so zohľadnením, že rodičia žiadateľa súhlasili s prekládkou vysokého napätia na ich pozemok, pri vytváraní cesty Gaštanová. Obec určí umiestnenie dielne.
k) Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Jelenec v rekreačnej oblasti parc. č. 3503/393
- zastavaná plocha o výmere 25 m2 pre Jozefa Botku a manž. Editu Botkovú, rod. Slížovú, obaja bytom Schurmannova 2, Nitra pod ich rekreačnou chatou za 273,85 €.
l) Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Jelenec v rekreačnej oblasti parc. č. 3503/143
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 pre Ernesta Fica a manž. Máriu Ficovú, rod. Prídavkovú, obaja bytom Rybárska 13 Nitra pod ich rekreačnou chatou za 701.- €.
m) Ukončenie nájmu dohodou na prenajaté priestory v budove bývalého MNV s Erikou Vanyovou, Žirany 372, prechodne Jelenec 574, k 31.3.2010.
n) Prenájom priestorov v budove bývalého MNV od 1.4.2010 s Henrietou Ackermannovou, Jelenec 417, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za 16,15 €/m2 na zriadenie predajne rozličného tovaru. Menovanej sa určujú tie isté podmienky ako predchádzajúcemu nájomcovi.
o) Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce na deň 27. marec 2010 o 18.00 hod.


4. neschvaľuje

a) Zníženie ceny za zámenu nehnuteľnosti dielu 3 parc.č. 3514/3 o výmere 149 m2 pre Ing. Milan Budinského, Štiavnická 20, Nitra, ktorá sa nachádza v tesnom okolí jeho rekreačnej chaty, z dôvodu, že cez uvedený pozemok vedie vodovodné potrubie k ďalším rekreačným chatám.
b) Zachádzanie školského autobusu do rekreačnej oblasti pre školopovinné deti Ingrid a Igora Suchých, Jelenec, nakoľko obec ani v roku 2010 nevyčlenila prostriedky na zvoz detí z vlastného katastrálneho územia, iba na zvoz z okolitých obcí. Školský autobus má určený harmonogram a slúži výhradne na dovoz a odvoz školopovinných detí z okolitých obcí a nie z Jelenca.
c) Ďalšie pridelenie priestorov na dočasné ubytovanie pre Igora a Ingrid Suchých s rodinou, nakoľko t.č. nedisponuje voľnými vhodnými priestormi. Výber nájomcov do nájomných bytov bude aktuálny po kolaudácii bytoviek, pravdepodobne v mesiaci február budúceho roka. Obec pri prideľovaní nájomných bytov sa bude striktne riadiť zásadami pre prideľovanie bytov. Čo sa týka ubytovania menovaných na rekr. chate, pre rodinu bolo schválené ubytovanie dňa 27.11.2009 do 30.4.2010 v rekreačnej chate s tým, že za ubytovanie bolo schválené nájomné vo výške 100.- €. Doposiaľ však nebola uhradená ani jedna splátka.
d) Odkúpenie časti nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parc.č. 3539/1, vedenej ako lesný pozemok od vlastníka Lesy SR, na vytvorenie prístupovej cesty pre p. Juraja Maslienku, pre fi VPP a pre obecné účely, podľa žiadosti p. J. Maslienku z dôvodu, že schválený smerný územný plán obce neobsahuje uvedenú komunikáciu. V prípade, že p. Juraj Maslienka spolu so zástupcom fi VPP sú ochotní odkúpiť časť nehnuteľnosti 3539/1 do vlastníctva, Obec Jelenec je ochotná prijať túto nehnuteľnosť ako dar bezplatne a bez podmienok kladených darcom, resp. darcami.
e) Zakúpenie rozhlasovej ústredne do doby, kým existujúca ústredňa je prevádzkyschopná.


5. ukladá

a) prednostke OcÚ vyzvať projektanta kanalizácie Ing. Malíka a informatívne aj fi Ekostaving na predloženie návrhu na vyriešenie odkanalizovania rod. domov č. 610 až 621 na Smrekovej ulici tak, aby bol zachovaný samospádový systém, alebo nájsť iné riešenie a na dokreslenie projektov na uliciach Zlatá a Veterná. Návrh poslanca Júliusa Molnára doručiť projektantovi.
b) Prednostke OcÚ vypracovať VZN o chove psov a reláciu do miestneho rozhlasu o zásadných veciach pri chove psov. Termín: do najbližšieho riadneho zasadania OZ.
c) Vedúcemu OP vykonať ekonomický prieskum na zakúpenie dopravných značiek v obci. Termín: do najbližšieho riadneho zasadania OZ.


6. odkladá

a) Prejednanie platby za časť nákladov za užívanie telocvične v priestoroch kaštieľa, podľa návrhu ZŠ Jelenec.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr