SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 5. 09. 2009    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (19.08.2009)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 19.08.2009:


1. prerokovalo

a. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b. Projekt „Revitalizácia centrálnej časti obce Jelenec“.
c. Múzeum rodu Forgách – zriaďovacia listinu.
d. Návrh na rozpočtové opatrenia.
e. Nájomné zmluvy.
f. Voľba hlavného kontrolóra.
g. Ponuka Komunal Energy a.s. Banská Bystrica na uzatvorenie zmluvy o združení dodávky enektr. energie.
h. Určenie sadzieb za odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti.
i. Žiadosť Mareka Maku, Smreková 624, Jelenec o prenájom priestorov.
j. Žiadosť Zuzany Kršákovej, Staničná 630, Branč o prenájom priestorov na poskytovanie masérskych služieb.
k. Žiadosť Márie Zajácovej, Jelenec 359 o zníženie nájomného.
l. Žiadosť Márie Zajácovej, Jelenec č. 359 o prešetrenie spotreby elektr. energie
v prenajatých priestoroch.
m. Žiadosť Kataríny Šupovej, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra o kúpu pozemku
o výmere 60 m2 v katastrálnom území obce Jelenec v areáli ATC.
Navrhovaná cena je 8 eur za 1m2.
n. Žiadosť Kataríny Šupovej, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra o prenájom priestorov
v budove bývalého MNV /bývalá sobášna miestnosť/, súpisné číslo 243,
postavenej v katastrálnom území Jelenec na parcele č. 431. Navrhovaná cena
10 eur za m2, na dobu nájmu 10 rokov.
o. Žiadosť – NOVÁ KORUNKA, s.r.o., Kmeťkova 344/30, 949 01 Nitra o odkúpenie
pozemku v ATC vo výmere 1 ha, v cene 7,65 eur/m2 za účelom vybudovania
sociálneho zariadenia typu DSS a DD.
p. Žiadosť – Hamza Hasima, Štúrova 34, 949 01 Nitra o kúpu pozemku o výmere 60 m2
v katastrálnom území Jelenec, v areáli ATC, navrhovaná cena je 8 eur/m2.
r. Informácie starostu obce:
- nájomné byty
- oprava soc. zariadení v MŠ Jelenec
- Juraj Maslienka a Ing. A. Križková, Jelenec – žaloba o určenie vlastníckeho práva k studni v areáli býv. SOI
- Slov.inovačná a energetická agentúra Bratislava – informácia k projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“
- ATC – uzatvorenie areálu
- Tenisový kurt


2. berie na vedomie

a. Informácie starostu obce o:
- nájomných bytoch
- oprave soc. zariadení v MŠ Jelenec
- Juraj Maslienka a Ing. A. Križková, Jelenec – žaloba o určenie vlastníckeho práva k studni v areáli býv. SOI
- Slov.inovačná a energetická agentúra Bratislava – informácia k projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“
- Využívaní tenisového kurtu,
b. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.


3. schvaľuje

a. Zriaďovaciu listinu na zriadenie múzea rodu Forgách.

b. Požiadať o úver vo výške 160 tis. € na čiastočné krytie nákladov :
1. na opravu miestnych komunikácií, na Potočnej, Mariánskej a Gaštanovej uložením asfaltového koberca.
2. na výstavbu nájomných bytov na zabezpečenie nevyhnutnej čiastky z vlastných zdrojov.
3. na rekonštrukciu soc. zariadení MŠ
4. na 5%-nú spoluúčasť obce pri rekonštrukcii kaštieľa


c. Úväzok pre hlavného kontrolóra obce 0,15.
Voľba sa uskutoční dňa 30.09.2009 .
Kandidát na funkciu hl. kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis
z registra trestov, životopis a doklad o vzdelaní.

d. Prenájom priestorov v rekreačnej oblasti Remitáž – Jelenec pre Mareka Maku,
Smreková 624 Jelenec na dobu do 31.12.2009 za 150.- €/4.519.- Sk.

e. Prenájom priestorov na poskytovanie masérskych služieb v budove kultúrneho domu – priestory naproti kaderníctvu , pre Zuzanu Kršákovú, Staničná 630, Branč, za sumu 100.-€/3.012,60 Sk/mesiac.

f. Zníženie nájomného pre Máriu Zajácovú, Jelenec 359 na 7,29 €/1 m2 (219,62 Sk) ročne.

g. Prenájom priestorov v budove bývalého MNV /bývalá sobášna miestnosť/, súpisné číslo 243, postavenej v katastrálnom území Jelenec na parcele č. 431 pre Katarínu Šupovú, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra na dobu nájmu 10 rokov.
Prvé 2 roky je cena prenájmu 10.- €/m2 (301,30 Sk/m2), ďalšie roky je 14.- €/m2
(421,76 Sk) ročne.

h. Otvorenie areálu ATC od starého jazera v letnom období.

i. Odpredaj pozemku pre Ing. Milana Budinského tak, že od severovýchodnej časti môže odkúpiť max. iba 1m, nakoľko sa tam nachádza spoločná cesta a je potrebné zachovať prístup všetkým susedom.

j. Vstup do projektu o cestovnom ruchu, ak budeme oprávnení žiadatelia.

k. Rozpočtové opatrenia z dôvodu finančnej krízy:
a. Vypínanie verejného osvetlenia od 0.00 – 3.30 hod. od nedele do štvrtka od 15. septembra do 15. júna bežného roka,
b. Odstúpenie od realizácie projektu s firmou Energoconsult vzhľadom na pomerne vysokú spoluúčasť obce so zohľadnením, že žiarivky verejného osvetlenia boli menené za úsporné,
c. Dočasné zníženie príspevku obce pre ZŠ v Jelenci pre ŠD a ŠJ od 1.9.2009 do 31.12.2009 o 10%


4. neschvaľuje

a. Uzatvorenie zmluvy o združení dodávky elektriny s Komunal Energy a.s., Slovak
Energy a.s.za podmienok uvedených v návrhu zmluvy.

b. Zníženie sadzby za odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti.

c. Žiadosť Márie Zajácovej, Jelenec č. 359 o prešetrenie spotreby elektr. energie
v prenajatých priestoroch. /OZ odporúča menovanej obrátiť sa so žiadosťou na Zs.energetiku/.

d. Odpredaj pozemku o výmere 60 m2 v katastrálnom území obce Jelenec v areáli ATC
pre Katarínu Šupovú, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra .

e. Odpredaj pozemku v ATC vo výmere 1 ha, za účelom vybudovania sociálneho
zariadenia typu DSS a DD v zmysle žiadosti fi NOVÁ KORUNKA, s.r.o., Kmeťkova
344/30, 949 01 Nitra za 7,65 €/m2 (230,46 Sk).

f. Odpredaj pozemku o výmere 60 m2 v katastrálnom území Jelenec, v areáli ATC,
pre Hamza Hasima, Štúrova 34, 949 01 Nitra podľa jeho žiadosti.


5. ukladá

a. Vedúcemu prevádzky vykonať opatrenia na odstránenie resp. zníženie vlhkosti
v prenajatých priestoroch p. Zajácovej.
T. do najbližšieho zasadania OZ
b. Komisii finančnej a správy majetku prehodnotiť nájomné zmluvy a pripraviť návrh
riešenia na najbližšie riadne zasadanie O.Z.

Zodp. predseda komisie

c. Prednostke OcÚ vypísať voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce na čiastočný
úväzok 0,15 .
Podmienky, ako aj náležitosti prihlášky zverejniť na úradnej tabuli obce.

d. Predsedovi komisie výstavby vykonať ocenenie vnesených nákladov do prenajatých
priestorov v kaštieli Máriou Zajácovou na základe pripomienok Úradu verejného zdravotníctva Nitra.
T. do 30.9.2009

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr