SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 9. 12. 2008    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (5.12.2008)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 5.12.2008:

1. prerokovalo

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
c) Správy predsedu komisie výstavby.
d) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2009.
e) Vyhodnotenie prác v obci a na Obecnom úrade Jelenec za rok 2008
f) Návrh rozpočtu obce Jelenec na roky 2009, 2010, 2011.
Geometrický plán a projektová dokumentácia na cesty a chodníky v obci.
Návrh rozpočtu Základnej školy Jelenec na roky 2009, 2010 a 2011, úprava rozpočtu
na rok 2008.
Materská škola Jelenec - žiadosť o vymedzenie finančných prostriedkov na celkovú
rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Maďarská folklórna skupina - žiadosť o dotáciu
g) Návrh cenníka ubytovania pre letnú turistickú sezónu 2009.
h) Návrh na vnútorný predpis na vedenie účtovníctva.
i) ZŠ - žiadosť o prerokovanie a nápravu vo veci výšky stravného pre dôchodcov.
j) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jelenec za šk. rok 2007/2008.
k) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Jelenec za šk. rok 2007/2008.
l) Určenie ceny pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov v rekreačnej oblasti v roku 2009.
m) Návrh na vstup Obce Jelenec do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
n) Advokátska kancelária, Nitra, Farská 12 - výzva k usporiadaniu právnych vzťahov k vàtanej studni v areáli SOI na podnet p. Maslienku a Ing. Križkovej.
o) Marek Mako, Smreková 624, Jelenec - žiadosť o prenájom priestorov v chatovej osade.
p) Vladimír Blaho, Club 21, Bazovského 4, Nitra - žiadosť o finančnú spoluúčasť obce na osadení krbovej vložky, nakoľko po ukončení nájomného vzťahu bude táto ponechaná pre obec.
q) Juraj Kollár, Bellova 445/2, Nitra - žiadosť o prehodnotenie sadzby za zriadenie vecného bremena.
r) Roman Hoffmann, Romir, s.r.o Solivarská 17, Bratislava - žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na prízemí za účelom zriadenia predajne.
s) Ján Szegéň, Jelenec 53 a spol. - žiadosť o odkúpenie sejačky od Pavla Vargu.
t) Sociálna výpomoc zdravotne postihnutým občanom v obci.
u) Inventarizácia majetku obce.
v) Erika Vanyová, Veronika Režová, Jelenec 243 - žiadosť o vyhotovenie mreží na vstupné dvere do ich podnikateľských priestorov.
w) Erika Vanyová, Veronika Režová, Jelenec 243 - žiadosť o výmenu toalety.
x) Informácie starostu obce:
I. Aegon - životná poisťovňa - ponuka
II. Výzva MHSR- budovanie a modernizácia verejného osvetlenia.
III. Poskytnutie dotácie v r. 2008 na kanalizáciu obce, kanalizačné odbočky
IV. Spoločenský dom.
V. Nájomné byty.
VI. Kaštieľ - oprava strechy.
VII. Podané projekty na štátny environmentálny fond na rok 2009.
VIII. Cesta III/65 - žiadosť o vyznačenie odbočky na Jelenec.
IX. Zmluva so Star EU Bratislava na kanalizáciu obce.
X. Žiadosť o dofinancovanie viacúčelového ihriska pri ZŠ.


2. berie na vedomie

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
c) Správy predsedu komisie výstavby.
d) Vyhodnotenie prác v obci a na Obecnom úrade Jelenec za rok 2008.
e) Návrh rozpočtu obce Jelenec na roky 2010, 2011.
f) Návrh rozpočtu Základnej školy Jelenec na roky, 2010 a 2011.
g) Informácie starostu obce:
I. Poskytnutie dotácie v r. 2008 na kanalizáciu obce, kanalizačné odbočky
II. Spoločenský dom.
III. Nájomné byty.
IV. Kaštieľ - oprava strechy.
V. Podané projekty na štátny environmentálny fond na rok 2009.
VI. Cesta III/65 - žiadosť o vyznačenie odbočky na Jelenec.
VII. Zmluva so Star EU Bratislava na kanalizáciu obce.
VIII. Žiadosť o dofinancovanie viacúčelového ihriska pri ZŠ.


3. schvaľuje

a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2009.
b) Správu starostu obce o vyhodnotení prác v obci a na Obecnom úrade Jelenec za rok 2008
c) Návrh rozpočtu obce Jelenec na rok 2009 so zapracovaním:
- geometrického plánu a projektovej dokumentácie na cesty a chodníky v obci,
- finančných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ,
- kapitálových výdavkov ZŠ vo výške 60.000.- na vybudovanie vstupnej cesty
a ostatných pripomienok.
d) Návrh rozpočtu Základnej školy Jelenec na roky 2009.
e) Úpravu rozpočtu ZŠ Jelenec na rok 2008.
f) Úpravu ceny za stravu dôchodcov na 50.- Sk.
g) Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva.
h) Cenník ubytovania pre letnú turistickú sezónu 2009.
i) Cenník pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov v rekreačnej oblasti v roku 2009 na úrovni roku 2008.
j) Vstup Obce Jelenec do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
k) Prenájom priestorov o výmere 150 m2 v chatovej osade pre Mareka Maka, Smreková 624, Jelenec za 2.000.- Sk na dobu december 2008 .
l) Zníženie sadzby na ..60.-...Sk/m2 za zriadenie vecného bremena pre Juraja Kollára, Bellova 445/2, Nitra , nakoľko väčšia časť prípojky vedie pri kraji lesa.
m) Prenájom priestorov v budove bývalého MNV na prízemí a 1/3 chodieb a soc. priestorov na dobu neurčitú za účelom zriadenia predajne umelých kvetov a kahancov pre Romana Hoffmanna, Romir, s.r.o Solivarská 17, Bratislava za .....800.-..Sk/m2 ročného nájmu.
n) Sociálnu výpomoc zdravotne postihnutým občanom v obci podľa návrhu vo výške 1.000.- Sk /osoba.
o) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2008.
p) Výkup pozemkov na cestu na ulici Gaštanová - II. etapa za max. sumu Sk ...20.-../m2
q) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Jelenec za šk. rok 2007/2008.
r) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Jelenec za šk. rok 2007/2008.
s) Vyhotovenie mreží na vstupné dvere do podnikateľských priestorov Eriky Vanyovej a Veroniky Režovej, ktoré majú v prenájme od Obce Jelenec,
t) Výmenu toalety v budove býv. MNV, v priestoroch, ktoré majú v prenájme Erika Vanyová a Veronika Režová.
u) Ukončenie nájomného vzťahu na prenájom priestorov v bývalom kaštieli s Jozefom Špendelom, bytom Jelenec 74, k 31.12.2008.
v) Prenájom priestorov v bývalom kaštieli pre Máriu Špendelovú, Jelenec 74 od 1.1.2009 za tých istých podmienok.
w) Platbu nájomného pre Máriu Zajacovú, Jelenec 359 podľa predloženej žiadosti..


4. neschvaľuje

a) Zníženie nájomného pre Vladimíra Blahu, Club 21, Bazovského 4, Nitra z dôvodu osadenia krbovej vložky, ktorú mieni po ukončení nájomného vzťahu ponechať pre obec, nakoľko menovaný porušil ustanovenia nájomnej zmluvy. Podľa tohto ustanovenia na každý zásah do majetku obce je potrebný vopred súhlas obecného zastupiteľstva.
b) Odkúpenie sejačky od Pavla Vargu, Jelenec 610 , kvôli maximálnemu vyťaženiu traktora a jeho zastaralosti.
c) Podanie projektu na základe výzvy MH SR na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia.
d) Ponuku poisťovne Aegon na životné poistenie pracovníkov.


5. poveruje

a) starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 100.000.- Sk v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtových príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu.


6. trvá

a) Na vlastníctve vàtanej studni pre Obec Jelenec, ktorú odkúpil od Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcii, podľa priloženého znaleckého posudku, vypracovaného dňa 21.5.2003.
Obec umožní p. Jurajovi Maslienkovi a Ing. Anežke Križkovej odoberať bezplatne vodu z tejto studni na dobu 20 rokov, ak si zabezpečia vlastné čerpadlo.


7. ukladá

a) Hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu použitých finančných prostriedkov pridelených obcou futbalovému klubu a ostatným miestnym spoločenským organizáciám za rok 2008.
Termín do konca januára 2009
b) Vedúcemu OP preveriť možnosť prepojenia verejného osvetlenia na ulici Šumina s obcou tak, aby bolo zabezpečené zapínanie osvetlenia v rovnakom čase v celej obci. Správu predložiť do najbližšieho zasadania OZ.
c) Vedúcemu OP preveriť možnosť osvetlenia cintorína.
Termín: do najbližšieho zasadania OZ.


8. odporúča

a) Starostovi obce preveriť možnosť vypovedania zmluvy s firmou Star EU Bratislava na kanalizáciu obce a v prípade možnosti ju aj vypovedať.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr