SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 13. 07. 2008    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (4.7.2008)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 4.7.2008:

1/ prerokovalo

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
c) JUDr. Jozef Andraško, Novomeského 4, Nitra - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti.
d) Juraj Kollár, Bellova 445/2, Nitra - žiadosť o prehodnotenie sadzby za zriadenie vecného bremena pri uložení elektrického vedenia.
e) Zdenko Fintor, ul. Janka Kráľa 130 Nitra - žiadosť o vyrozumenie svojvoľného vybudovania si prístupovej cesty..
f) Milan Zabák, Čajkovského 30, Nitra - žiadosť o prehodnotenie SÚP obce Jelenec.
g) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre - zaslanie návrhu opatrení na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci.
h) Vladimír Schiffel, Na hôrke 47/2, Nitra - žiadosť o povolenie organizácie zábav a diskoték v ATC.
i) Výzva na zapojenie sa do projektu "Energetická efektívnosť vo verejných budovách" bez spoluúčasti obce.
j) Vykúpenie pozemkov na ulici Gaštanová II.
k) Prípis Technických služieb mesta Zl. Moravce o zvýšení ceny za odvoz a likvidáciu odpadu za II. polrok 2008.
l) Stravovanie dôchodcov počas letných prázdnin.
m) Ponuku na nákup mulčovača za traktor 160 cm záberom kladivkový, s hardoxovým nábehom.
n) Ponuku RSC Zlaté Moravce o pokládku vyfrézovaného materiálu na miestnu komunikáciu Gaštanová za 125.- Sk/m2.
o) Vysporiadanie časti pozemku pod kultúrnym domom s Policajným zborom Nitra.
p) Návrh na odkúpenie pozemku od Jozefa Šinku na Marianskej ul. o šírke cca 1,5 m za účelom rozšírenia cesty.
q) Sario - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - mapovanie brownfieldov na Slovensku
r) Občianske združenie Nobilitas Carpathiae, Bočná 26, 940 71 Nové Zámky - žiadosť o splnomocnenie za účelom obstarania finančných prostriedkov na pokračovanie obnovy bývalého kaštieľa
s) Paukejeová Zuzana, Jelenec 561 - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 156 o výmere 102 m2 v kat. úz. Jelenec
t) Informácie
o Okresná prokuratúra Nitra - vykonanie previerky stavu dodržiavania zákonnosti ohľadne výkonu štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.
o Futbalový turnaj o pohár starostu obce.
o Obdržanie 3 vyradených počítačov od firmy Ives Košice zdarma.
o Spoločenský dom (preberací protokol, súhlas hygieny, hasičov, inšpektorátu práce)
o Vypílenie smreku na cintoríne - požiadavka p. M. Boszoráda.
o Oprava ciest v chatovej oblasti a krajnice a čela priepustu v oblasti Remitáž ako aj výmolov na ulici Staničná.
o Sťažnosť na chov hovädzieho dobytka.


2/ berie na vedomie

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
c) Prípis Ing. Anežky Križkovej, Jelenec 1604, týkajúci sa vodnej nádrže Jelenec na parc. č. 3540, k.ú. Jelenec.
d) Informácie
o Okresná prokuratúra Nitra - vykonanie previerky stavu dodržiavania zákonnosti ohľadne výkonu štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.
o Futbalový turnaj o pohár starostu obce.
o Obdržanie 3 vyradených počítačov od firmy Ives Košice zdarma.
o Spoločenský dom (preberací protokol, súhlas hygieny, hasičov, inšpektorátu práce).
o Oprava ciest v chatovej oblasti a krajnice a čela priepustu v oblasti Remitáž ako aj výmolov na ulici Staničná.


3/ schvaľuje

a) Zapojenie obce do pilotného projektu "Energetická efektívnosť vo verejných budovách" bez spoluúčasti obce . Žiadosť o dotáciu podať na rekonštrukciu Domu kultúry.
b) Možnosť výstavby v kat. území Jelenec na pozemku parc.č. 3028/76 a /197 vo vlastníctve Milana Zabáka a manž. , Čajkovského 30, Nitra, zrušením prístupovej cesty cez jeho pozemok.
c) Opatrenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci, konkrétne na ulici Nový Gýmeš pred ohradou Vendelína Hóka, súp.č. 124 zakúpením a osadením dopravných značiek : A 2b dvojitá zákruta, prvá vľavo) v počte 1 ks a Z 3b (vodiaca tabuľa) v počte3 ks.
d) Usporiadanie zábav a diskoték v ATC Jelenec Vladimírom Schiffelom, Na hôrke 47/2, Nitra v letnom období počas víkendov: piatok do 24.00 hod. a sobotu a nedeľu do 22.00 hod. v zmysle VZN o rekreačnej oblasti.
e) Zvýšenie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu v obci Jelenec za II. polrok 2008 podľa prípisu Technických služieb mesta Zl. Moravce, z doterajších ...737,80..... Sk na ..844,90... Sk, t.j. o 107,10 Sk/t za dopravu.
f) Stravovanie dôchodcov počas letných prázdnin v Pohostinstve Ghymes s tým, že rozdiel sumy za zvýšenú stravnú jednotku zaplatí stravník - dôchodca.
g) pokládku miestnej komunikácie Gaštanová vyfrézovaným materiálom v zmysle ponuky RSC Zlaté Moravce za 125.- Sk/m2 + DPH v šírke cca 4 m.
h) Vyplnenie dotazníka pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu za účelom vytvorenia databázy brownfieldov, ktorá bude základom pre možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na budovu mlyna.
i) Odpredaj nehnuteľnosti, vyvlastnenej bývalým MNV, parc.č. 156 o výmere 102 m2 za ....1.-.... Sk pre Zuzanu Paukejeovú, Jelenec 561. Poplatky spojené s prepisom hradí žiadateľ.
j) Zriadenie klimatizácie do kancelárií OcÚ .
k) Oznámenie pre p. Fintora, že sa nezriaďuje nová prístupová cesta v RO Remitáž, upravujú sa iba existujúce cesty podľa požiadaviek chatárov, konkrétne aj pred ich rekreačnou chatou.
l) Cenník traktorových prác podľa návrhu vedúceho obecnej prevádzky.


4/ neschvaľuje

a. Zníženie sadzby za zriadenie vecného bremena pri uložení elektrického vedenia k rekreačnej chate Juraja Kollára, Bellova 445/2, Nitra .
b. Nákup mulčovača za traktor 160 cm záberom kladivkový, s hardoxovým nábehom.
c. Požiadavku p. M. Boszoráda o vypílenie veľkého smreku na cintoríne v blízkosti rodinného hrobu, nakoľko strom je v dostatočnej vzdialenosti na to , aby nenarúšal základy, resp. samotný hrob rod. Boszorádových.5/ odporúča

a) Starostovi obce
splnomocniť Občianske združenie Nobilitas Carpathiae, Bočná 26, 940 71 Nové Zámky, JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkého CSc. na rokovanie s tretími osobami za účelom obstarania finančných prostriedkov na pokračovanie obnovy bývalého kaštieľa.
b) Starostovi obce vyzvať vlastníkov pozemkov na ulici Gaštanová - II. časť od čd. 193 až po koniec na zaujatie stanoviska na vybudovanie cesty v strede pozemkov a tým vytvorenia dvoch radov pozemkov na výstavbu rodinných domov.6/ ukladá

a) vedúcemu obecnej prevádzky získať cenové ponuky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre rok 2009, najneskôr do 30. nov. 2008.
b) Prednostke OcÚ získať odborné materiály od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra, resp. z Vysokej školy v Nitre z odboru chovu dobytka so zameraním sa na technické normy chovu pri obytných domoch v zastavanom území obce.


7/ odkladá

a) Prejednanie žiadosti JUDr. Jozefa Andrašku, Novomeského 4, Nitra o zámenu nehnuteľností do doby, pokiaľ žiadateľ nepredloží LV preukazujúci jeho vlastníctvo.


8/ preterminováva

a) Odstránenie závad na budove bývalého MNV najneskôr do 31.08.2008,
b) Vykonanie kontroly správnosti priznania daní z nehnuteľností kvôli zdravotnému stavu predsedníčky finančnej komisie do 30.10.2008.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr