SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 17. 04. 2008    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (11.04.2008)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 11.04.2008:


1. prerokovalo:

a) Petíciu, týkajúcu sa chovu včiel.
b) Zmluvy s Ing. Jozefom Szipinom, Jelenec 434.
c) Zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti pod MŠ a v okolí.
d) Simon Zsolt - výzva na zapojenie sa obce do zriadenia Regionálneho združenia miest a obcí južného Slovenska.
e) Daniela Borbélyová - Jenisová, Jelenec 618, žiadosť o zníženie ceny pozemku.
f) Delegovanie zástupcu OZ do Rady Materskej školy v Jelenci
g) Božena Strnisková, Nitra, Štiavnická 18 - žiadosť o zriadenie elektrickej prípojky
h) Informácie:
* HGJ-1 - projekt - závlaha futbalového ihriska,
* NKÚ - kontrola
* MV SR - kontrola
* Kanalizácia
* Kurzy pre zamestnancov OcÚ


2. berie na vedomie:

a) Informácie:
* HGJ-1 - projekt - závlaha futbalového ihriska,
* NKÚ - kontrola
* MV SR - kontrola
* Kanalizácia
* Kurzy pre zamestnancov OcÚ


3. schvaľuje

a) Prednesené sadzby za odkúpenie pozemkov obcou pod MŠ a dvora MŠ v Jelenci.
b) Zníženie ceny za odkupovanú časť pozemku parc.č. 3028/217 o výmere 83 m2 a určuje sadzbu 200.- Sk/m2 pre Mgr. Danielu Borbélyovú.- Jenisovú a Jozefa Jenisa, Smreková 618, Jelenec s tým, že obec by uvítala prihlásenie p. Jozefa Jenisa na trvalý pobyt do Jelenca, aby dosiahla 2000 obyvateľov. Tento počet obyvateľov je podmienkou pre podanie žiadosti do Európskych štrukturálnych fondov za účelom získania dotácie na ukončenie kanalizácie.
c) Delegovanie zástupcu OZ pána Ing. Eduarda Janča do Rady Materskej školy v Jelenci.
d) Bezplatnú účasť pracovníkov OcÚ a poslancov na pripravovaných jazykových a počítačových kurzoch podľa záujmu. Kurzy sú financované zo štrukturálnych fondov.
e) Zriadenie elektrickej prípojky v zemi k rekreačnej chate Boženy Strniskovej, Štiavnická 18, Nitra, za 100.- Sk/bm elektrickej prípojky, z najbližšieho možného bodu napojenia..


4. neschvaľuje

a) Predložené zmluvy s firmou VPP, spol. s r.o. Jelenec 377, konateľom Ing. Jozefom Szipinom, týkajúce sa parc.č. 3540, k.ú. Jelenec:
- zmluvu o budúcej zmluve,
- kúpnu zmluvu,
- nájomnú zmluvu,
nakoľko sú pre obec nevýhodné.
f) Výzvu poslanca NRSR Simona Zsolta o zapojenie sa našej obce do zriadenia Regionálneho združenia miest a obcí južného Slovenska, nakoľko našou snahou je urýchlené zriadenie rýchlostnej komunikácie Jelenec - Tekovské Nemce, aby sa čím skôr vyriešila otázka tzv. cesty smrti.


5. potvrdzuje

a) Pôvodné uznesenie prijaté dňa 14.3.2008, t.j. odporúča petičnému výboru riešiť vzťahy ohľadne chovu včiel cestou Okresného súdu v Nitre podľa § 127 Občianskeho zákonníka, nakoľko nie je prijatý zákon, týkajúci sa chovu včiel, o ktorý by sa OZ mohlo oprieť. Obecné zastupiteľstvo berie do úvahy prehlásenie p. Ing. Ľudovíta Gála , že vykoná opatrenia na vytáčanie medu vyhotovením včelotesnej miestnosti a vybuduje nové oplotenie do konca roka 2008.
Spor medzi Ing. Ľudovítom Gálom a Erikou Mroskovou ohľadom chovu včiel
bol už riešený na obecnom úrade a nepodarilo sa ho vyriešiť cestou zmieru.


6. odporúča

a) Starostovi obce požiadať prípisom NR SR o prijatie zákona o včelách, aby obec mohla riešiť prípadné spory, týkajúce sa chovu včiel.


7. ukladá

a) Prednostke OcÚ požiadať predsedu Združenia bývalých urbárnikov Ing. Ignáca Púchovského o prijatie opatrení (na základe sťažností občanov) na zamedzenie hlučnosti v bývalom kameňolome parc.č. 3498/7, /8 , k.ú. Jelenec, ktorý sa využíva ako strelnica . V prípade, že nedôjde k zlepšeniu, OZ navrhuje uvažovať o ukončení nájomného vzťahu na uvedenú nehnuteľnosť.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr