SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 21. 03. 2008    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (14.3.2008)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 14.3.2008:


1. prerokovalo

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra.
c) Rozbor hospodárenia obce za rok 2007- zodpovedanie dotazov.
d) Výsledky inventarizácie investičného majetku a drobného hmotného majetku obce za rok 2007.
e) Plán práce MKS na rok 2008.
f) Návrh rozpočtu ZŠ Jelenec na rok 2008.
g) Návrh na zámenu pozemkov v rekreačnej oblasti Remitáž vo vlastníctve PD Neverice za pozemky vo vlastníctve obce, ktoré užíva PD Neverice.
h) Mgr. Daniela Borbélyová - Jenisová, Jozef Jenis, Jelenec 618, žiadosť o odkúpenie časti pozemku.
i) Vladimír Prelovský, Kremnická 9, Nitra - žiadosť o vysporiadanie vlastníctva k rekreačnej chate.
j) Hard Diamond, s.r.o. Malodunajské nábr. 28, Komárno - žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru - dodatok.
k) Nevernet, spol. s r.o., Ladice 330 - žiadosť o prenájom nebytových priestorov.
l) Petíciu občanov z ulíc Šumina, Čaládka a Potočná o zákaze chovu včiel a vytáčania medu v zastavanom území obce
m) Dagmar Kapusníková, Hviezdoslavova 14, Zl. Moravce - žiadosť o odkúpenie pozemku zo severnej strany pohostinstva v šírke 4m a v dåžke terajšieho oplotenia.
n) Prehodnotenie nájomných zmlúv
o) Richard Hajdin, bytom Lipnická 409, Dunajská Lužná - žiadosť o odkúpenie podstavcov v rekreačnej oblasti.
p) Anna Púchovská, Jelenec č.159 - žiadosť o prenájom chladiaceho boxu v SOI.
q) Mária Blaho , Jelenec 274 - žiadosť o ukončenie prenájmu.
r) Vladimír Blaho, Nitra, Bazovského 4 - žiadosť o prenájom priestorov.
s) Využitie izby v požiarnej zbrojnici
t) Informácie
- Nájomné byty,
- Vykupovanie pozemkov pod MŠ,
- Spoločenský dom - predåženie doby realizácie,
- Chodník k MŠ,
- Oplotenie areálu SOI + preplatenie GP,
- Telocvičňa ZŠ,
- M. Kéryová - zaslanie prípisu,
- Odvolania chatárov voči platobným výmerom za komunálny odpad,
- Výmena svietidiel za úsporné,
- Projekt EÚ - zvýšenie počítačovej zručnosti a jazykových znalostí (angličtina),
- Obecné oslavy?
- Dane z nehnuteľností - vykonanie kontroly priznaní.


2. berie na vedomie

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra.
c) Informácie
- Nájomné byty,
- Vykupovanie pozemkov pod MŠ,
- Spoločenský dom - predåženie doby realizácie,
- Chodník k MŠ,
- Oplotenie areálu SOI + preplatenie GP,
- Telocvičňa ZŠ,
- M. Kéryová - zaslanie prípisu,
- Odvolania chatárov voči platobným výmerom za komunálny odpad,
- Výmena svietidiel za úsporné,
- Projekt EÚ - zvýšenie počítačovej zručnosti a jazykových znalostí (angličtina),
- Obecné oslavy?
- Dane z nehnuteľností - vykonanie kontroly priznaní.


3. schvaľuje

a) Výsledky inventarizácie investičného majetku a drobného hmotného majetku obce za rok 2007.
b) Plán práce MKS na rok 2008.
c) Rozpočet ZŠ Jelenec na rok 2008.
d) Delegovanie troch nasledovných zástupcov - poslancov obecného zastupiteľstva do Rady školy Jelenec: Mgr. Mária Púchovská, Jozef Hronček, Ing. Eduard Jančo.
e) Zámenu pozemkov v obci a v rekreačnej oblasti Remitáž vo vlastníctve PD Neverice za pozemky vo vlastníctve obce, ktoré užíva PD Neverice, v rovnakej výmere, bez ohľadu na druh pozemku.
f) Zvýšenie nájomného u nájomcov za prenajaté priestory vo vlastníctve obce podľa návrhu komisie.
Pri navyšovaní vychádzať z nájomného, platného k 1.1.2008.
g) Odpredaj časti nehnuteľnosti parc. č. 3028/217 o výmere maximálne 83 m2 , aby zostalo dostatočné miesto na uloženie kanalizačných rozvodov a chodníka pre chodcov so zohľadnením šírky miestnej komunikácie na predmetnom mieste, pre Mgr. Danielu Borbélyovú - Jenisovú a Jozefa Jenisa, Jelenec 618, za 380.- Sk/m2.
h) Vysporiadanie vlastníctva k rekreačnej chate pre Vladimíra Prelovského, Kremnická 9, Nitra, so zohľadnením rozhodnutia súdu s odpredajom, za ...1.-...SK, pod podmienkou, že menovaný odkúpi aj pozemok vo výmere do 45 m2, za 600.-Sk/m2. Do tejto výmery je zarátaná aj výmera pozemku pod rekreačnou chatou.
i) Ukončenie nájomného vzťahu s Máriom Blahom, Jelenec 274, dohodou ku dňu 14.3.2008 pod podmienkou, že nastupujúci nájomca Vladimír Blaho podpíše nasledujúcim dňom novú nájomnú zmluvu na tie isté priestory a prevezme na seba všetky záväzky Mária Blahu:
* Oprava terasy,
* Oprava rýny - žľabov, rýmsy,
* Oprava bývalej sobášnej miestnosti
* Oprava vonkajšej fasády
j) Prenájom priestorov v budove bývalého MNV (po Máriovi Blahovi) pre Vladimíra Blahu - Club 21, Bazovského č. 4, Nitra na dobu 10 rokov za ...66.000.-....... Sk/m2 pod podmienkou, že závady na fasáde budovy a bývalej sobášnej miestnosti , zapríčinené pretekaním vody z terasy a z poškodených rýn odstráni najneskôr do 30 apríla 2008. Tieto práce budú považované za ukončené po prevzatí stavebnou komisiou obecného zastupiteľstva.
k) Odpredaj pozemku za pohostinstvom cca 4 m širokého a v dåžke terajšieho oplotenia zo severnej strany, parc. č. 3102/44, v kat. úz. Jelenec pre Dagmar Kapusníkovú, bytom Hviezdoslavova 14, Zlaté Moravce, za ....600.-.....Sk/m2.
l) Prenájom chladiarenského boxu v areáli SOI na dobu cca 1 mesiaca za .....500.-....Sk pre Annu Púchovskú, bytom Jelenec 159 s tým, že menovaná okrem nájomného zaplatí aj za spotrebu elektrickej energie.
m) Prenájom nebytových priestorov v priľahlej budove bývalého MNV (po fi Bartra) o výmere 27 m2 pre fi Nevernet, spol. s r.o., Ladice č. 330 na vytvorenie kancelárie a skladu pre firmu za ...600.-.....Sk/m2 na dobu neurčitú
n) Preloženie oplotenia areálu SOI zo severnej strany v zmysle vypracovaného geometrického plánu a jeho uhradenie.
o) Odkúpenie pozemkov pod MŠ parc.č. ...596/2,597/2....., k.ú. Jelenec za zvýšené ceny z 30 na 50.- Sk/m2.
p) Zriadenie izby tradícií v zostávajúcich priestoroch po firme Bartra, ktoré majú samostatný vchod , pri fi Nevernet.
q) Rozbor hospodárenia obce Jelenec za rok 2007.


4. neschvaľuje

a) Odpísanie dlhoročných pohľadávok obce voči Vladimírovi Zvažijovi, bytom Jelenec 580 a Estere Vargovej, bytom v Jelenci č. 513 .


5. odporúča

a) starostovi obce preveriť možnosť získania betónových podstavcov pod bývalými drevenými chatkami (juniorky) do vlastníctva obce aj s pozemkami parc.č. ...3536/48, /49....atď....... v rekr. oblasti ATC.
b) Starostovi obce podať na MV a RR SR žiadosť o povolenie využitia spoločenského domu na materskú školu, po ukončení a skolaudovaní stavby.
c) Petičnému výboru riešiť vzťahy ohľadne chovu včiel cestou Okresného súdu v Nitre podľa § 127 Občianskeho zákonníka, nakoľko nie je prijatý zákon, týkajúci sa chovu včiel, o ktorý by sa OZ mohlo oprieť. Spor medzi Ing. Ľudovítom Gálom a Erikou Mroskovou ohľadom chovu včiel bol už riešený na obecnom úrade a nepodarilo sa ho vyriešiť cestou zmieru.


6. odkladá

a) Prejednanie žiadosti Richarda Hajdina, bytom Lipnická 409, Dunajská Lužná, po vybavení vlastníctva k požadovanej nehnuteľnosti na obec.
b) Posúdenie investičného zámeru fi Hard Diamond, s.r.o. Malodunajské nábr. 28, Komárno, ku ktorému pristúpi až po odkúpení minimálnej výmery 1 ha z nehnuteľnosti parc.č. ....3517/1...za 4.300.000.- Sk.


7. ukladá

a) Predsedom komisií výstavby a verejného poriadku v spolupráci s predsedom finančnej komisie, ktorá poskytne údaje ako aj pracovníkov OcÚ, vykonať kontrolu správnosti priznávania daní zo stavieb v kat.úz. Jelenec, s možnosťou použitia príslušného počítačového programu.
T.: do 31.7.2008
Zodp.: predsedovia uvedených komisiíUznesenie č. 6/c bolo pozastavené starostom obce pre domienku, že neboli naplnené všetky ustanovenia zák.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr