SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 19. 12. 2007    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (7.12.2007)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 7.12.2007:


1. prerokovalo

a) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
b) Návrh na úpravu nájomného za prenajaté priestory obce.
c) Návrh rozpočtu obce Jelenec na r. 2008.
d) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2007.
e) ZŠ Jelenec- žiadosť o určenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2008 na financovanie bežných a kapitálových výdavkov Školskej jedálne a ŠKD pri ZŠ Jelenec.
f) Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008.
g) Zdenko Fintor, ul. Janka Kráľa 130, Nitra - žiadosť o zakúpenie pozemku na účely parkovania a skladovania palivového dreva.
h) Milan Gonda, Zvolenská ul. 8, Nitra - žiadosť o definitívne rozhodnutie k prístupovej ceste.
i) Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce.
j) Určenie ceny pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov v rekreačnej oblasti.
k) Eva Farkašová, Jelenec 135 - žiadosť o predåženie zmluvy o nájme na priestory predajne potravín pri mlyne na ďalších 5 rokov, t.j. do r. 2013.
l) Eva Farkašová, Jelenec 270 - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekr. oblasti Remitáž v okolí chaty bývalej ZIPP..
m) Maďarská folklórna skupina Jelenec - žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné výlohy.
n) Vinohradnícky spolok Jelenec, žiadosť o poskytnutie dotácie.
o) Mária Kéryová Hliníková 1331/32, Vráble - ukončenie prevádzky drogérie v Jelenci dňom 1.1.2008 a vypovedanie zmluvy o prenájme priestranstva.
p) Sociálna výpomoc zdravotne postihnutým občanom v obci.
q) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke.
r) Hard Diamond, s.r.o., Malodunajské nábrežie 28, Komárno - žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru.
s) Odovzdanie telocvične ZŠ v kaštieli do užívania pre ZŠ Jelenec.
t) Unilánia, občianske združenie - návrh zmluvy o združení..
u) Ponuka na členstvo v Záujmovom združení ZOBOR.
v) Informácie starostu obce:
I. ZEZ Nitra - zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre výstavbu 2x7 b.j. a vybudovanie 387 bm prípojky.
II. Nájomné byty
III. Spoločenský dom.
IV. Gaštanová ul. - technická vybavenosť.
V. Mapy ROEP - poz. knižný stav.
VI. Igor Suchý s rodinou.
VII. Štrukturálne fondy - možnosti obce.


2. berie na vedomie

a) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
b) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2007.
c) Mária Kéryová Hliníková 1331/32, Vráble - ukončenie prevádzky drogérie v Jelenci dňom 1.1.2008 a vypovedanie zmluvy o prenájme priestranstva.
d) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke.
e) Návrh rozpočtu obce Jelenec na r. 2009 a 2010.
f) Informácie starostu obce:
VIII. ZEZ Nitra - zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre výstavbu 2x7 b.j. a vybudovanie 387 bm prípojky.
IX. Nájomné byty
X. Spoločenský dom.
XI. Gaštanová ul. - technická vybavenosť.
XII. Mapy ROEP - pozemkovoknižný stav.
XIII. Igor Suchý s rodinou.


3. schvaľuje

a) Zvýšenie nájomného u nájomcov za prenajaté priestory, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa návrhu komisie. Zvýšenie nájomného upraviť dodatkom k nájomným zmluvám.
b) Rozpočet obce Jelenec na r. 2008 so zmenami.
c) Finančné prostriedky v rozpočte obce na rok 2008 pre ZŠ Jelenec vo výške ....1.320.000.-Sk.... na financovanie bežných výdavkov Školskej jedálne a ŠKD pri ZŠ Jelenec a maximálne do výšky ....40.000.-....Sk na opravu a údržbu schodov vedúcich na školské futbalové ihrisko a opravu strechy na školskom klube.
- presun finančných prostriedkov (originálne kompetencie) v r. 2007 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 41 tis. Sk na zakúpenie nerezovej škrabky pre školskú jedáleň
d) Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008.
e) Ponechanie nehnuteľnosti pred chatou Zdenka Fintora , Zvolenská ul. 8, Nitra a spol., na prístupovú cestu, pričom touto otázkou sa už v tomto volebnom období nebude OZ viackrát zaoberať,
f) VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce.
g) Ceny pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v okolí rekreačných chát v rekreačnej oblasti Remitáž na rok 2008
- zvýšenie všetkých položiek, schválených uznesením OZ dňa 11.6.2004 o ...........30.-Sk........ na rok 2008
- zvýšenie všetkých položiek o ...........70.-Sk........ na rok 2009
h) Predåženie zmluvy o nájme na priestory predajne potravín pri mlyne na ďalších 5 rokov, t.j. do r. 2013 pre Evu Farkašovú, Jelenec 135 za nezmenených podmienok prenájmu,
i) odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Remitáž, v okolí chaty bývalej ZIPP pre Evu Farkašovú, Jelenec 270 o výmere 2300 m2 za ...400.000.- Sk..... Ak bude rozloha pozemku iná, upraví sa cena primerane.
j) Poskytnutie úhrady cestovných nákladov pre Maďarskú folklórnu skupinu Jelenec za účelom reprezentácie našej obce na folklórnych slávnostiach, max. do výšky ......25.000.-......... Sk
Primeranú sumu poskytnúť aj pre folklórny súbor Jelenka a DFS Jelenček, na ten istý účel, ak o to požiada vedúca uvedených skupín.
k) Sociálnu výpomoc zdravotne postihnutým občanom v obci v počte 14, podľa návrhu, po 1.000.- Sk/osoba..
l) Zveriť nehnuteľný majetok zriaďovateľa - Obce Jelenec , zrekonštruovanú telocvičňu v bývalom kaštieli , súp.č. 78 do užívania Základnej školy Jelenec, ako škole s právnou subjektivitou od 2.1.2008 podľa inventarizácie ku dňu 31.12.2007.
m) Vstup do Záujmového združenia ZOBOR za účelom lepšieho využitia možností zo štrukturálnych fondov v rozvoji cestovného ruchu a životného prostredia.
n) Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce pre Spolok vinohradníkov v roku 2008 vo výške 30.000.- Sk. Účel sa upresní po zaregistrovaní spolku.


4. neschvaľuje

a) Odpredaj nehnuteľnosti pre Zdenka Fintora a manž., ul. Janka Kráľa 130, Nitra - pred jeho rekreačnou chatou na účely parkovania a skladovania palivového dreva.
b) Odpustenie platby nájomného za prenájom pozemku pre Máriu Kéryovú do doby predaja alebo odvezenia stánku.
c) Predloženú zmluvu o združení s občianskym združením Unilánia v Nitre z dôvodu, že táto zmluva je pre obec zjavne nevýhodná.


5. odkladá

a) Rozhodnutie o podnikateľskom zámere firmy Hard Diamond, s.r.o., Malodunajské nábrežie 28, Komárno do najbližšieho zasadania OZ.


6. ukladá

a) Vedúcemu obecnej prevádzky vykonať opravu a údržbu schodov vedúcich na školské ihrisko.
T.: do konca apríla 2008
b) Vedúcemu obecnej prevádzky zabezpečiť opravu strechy na školskom klube a školskej jedálni, odstrániť havarijný stav na najkritickejších miestach.
T.: do konca apríla 2008

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr