SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 8. 11. 2007    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (31.10.2007)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 31.10.2007:


1. prerokovalo

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Organizačný poriadok Obecného úradu v Jelenci.
c) Správu vedúceho prevádzky o vypracovaní návrhu opatrení na obmedzenie nelegálnych skládok odpadu aj s finančnou analýzou.
d) Správu predsedu komisie výstavby a ÚP, o ocenení vodovodnej šachty a stavebných prác, prevedených Viliamom Čabom, Jelenec 29, pred bývalým kaštielom.
e) Správu vedúceho prevádzky o osadení železných tyčí z hornej strany cintorína, aby sa zabránilo prechodu s motorovými vozidlami cez cintorín a osadiť zábradlie pri strednej bráne cintorína.
f) Správu ZŠ Jelenec o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činosti, žiadosť o stanovisko k správe.
g) Správu MŠ Jelenec o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.
h) ZŠ Jelenec – upozornenie na nesúlad názvu školy s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003.
i) ZŠ Jelenec – určenie začiatku vyučovania.
j) Návrh na úpravu nájomného za prenajaté priestory obce.
k) ZŠ Jelenec – žiadosť o odsúhlasenie finančného príspevku rodiča na ŠKD.
l) Ing. Zita Čéryová, Jelenec, 16 – výpoveď dohodou na priestory Bistra u Vlka k 31.10.2007.
m) Viliam Æabo, Jelenec 29, žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého kaštieľa (Bistro u Vlka).
n) Eva Gajdošová, Jelenec 369 – žiadosť o predåženie pracovnej doby.
o) PaedDr. Peter Barborík – žiadosť o predåženie doby prenájmu na výpredaj zásob.
p) Zdenko Fintor, ul. Janka Kráľa 130, Nitra – žiadosť o zakúpenie pozemku na účely parkovania a skladovania palivového dreva.
q) Poľovnícke združenie Žirany – Jelenec – žiadosť o finančnú dotáciu.
r) Jambrich Miroslav, J. Kráľa 132, Nitra – žiadosť o predbežné stanovisko k odpredaju parc.č. 3031/6 (časť parkoviska).
s) Igor Suchý a manž. – žiadosť o presťahovanie maringotky do obce.
t) Fi Giesecke & Devrient Slovensko – žiadosť o prenájom objektu 3513/7 v rekreačnom stredisku.
u) Žiadosť vedúcej ZŠS pri MŠ Jelenec o povolenie zvýšiť stravné.
v) Aktivačné práce.
w) Informácie starostu obce.
1) Spoločenský dom - predåženie doby realizácie
2) SÚP – ukončenie projektu
3) Žiadosti na Štátny environmentálny fond ŽP SR
- kanalizácia
- skládka
- združenie - kanalizácia
4) Projekt – chodník k MŠ – Program obnovy dediny
5) Kontrola na dodržiavanie požiarnych predpisov
6) Závlahový systém – futbalový štadión
7) Nájomné byty ( územné konanie, verejná súťaž)
8) Obecné noviny
9) Kanalizácia – prípojky na ulici Nový Gýmeš
10) MŠ – vysporiadanie pozemkov
11) Rozšírenie vodovodu (oblasť Mochovce)- územné konanie
12) Žiadosť „Obnovme si svoj dom“ – kaštieľ
13) Žiadosť na Min. výstavby na technickú vybavenosť – cesta Gaštanová .


2. berie na vedomie

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu vedúceho prevádzky o vypracovaní návrhu opatrení na obmedzenie nelegálnych skládok odpadu aj s finančnou analýzou.
c) Ing. Zita Čéryová, Jelenec, 16 – výpoveď dohodou na priestory Bistra u Vlka k 31.10.2007.
d) Ukončenie nájmu priestorov Bistra u Vlka s pani Ing. Zitou Čéryovou dohodou k 31.10.2007.
e) Informácie starostu obce.
1) Spoločenský dom - predåženie doby realizácie
2) SÚP – ukončenie projektu
3) Žiadosti na Štátny environmentálny fond ŽP SR
- Kanalizácia
- Skládka
- združenie – kanalizácia
4) Projekt – chodník k MŠ – Program obnovy dediny
5) Kontrola na dodržiavanie požiarnych predpisov
6) Závlahový systém – futbalový štadión
7) Nájomné byty ( územné konanie, verejná súťaž)
8) Obecné noviny
9) Kanalizácia – prípojky na ulici Nový Gýmeš
10) MŠ – vysporiadanie pozemkov
11) Rozšírenie vodovodu (oblasť Mochovce)- územné konanie
12) Žiadosť „Obnovme si svoj dom“ – kaštieľ
13) Žiadosť na Min. výstavby na technickú vybavenosť – cesta Gaštanová .


3. neschvaľuje

a) Predåženie doby prenájmu pre PaedDr. Petra Barboríka, Jelenec 331. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce postupovať pri vyprataní priestorov podľa platných zákonov.
b) Odpredaj parc.č. 3031/6 (časť parkoviska) v rekr. oblasti pre Miroslava Jambricha, J. Kráľa 132, Nitra.
c) Prenájom objektu 3513/7 v rekreačnom stredisku. Pre Fi Giesecke & Devrient Slovensko, nakoľko obec môže do doby ...r.2010.... využívať priestory SOI iba na činnosť, uvedenú v kúpnej zmluve..
d) Presťahovanie maringotky, v ktorej je dočasne umiestnená rod. Igora Suchého do obce. Nájomné za prenajatú maringotku je …500.-……Sk/mesačne do doby 31.12.2007. Obecné zastupiteľstvo vyzýva menovaného po uplynutí tejto doby nasťahovať sa do rodinného domu v obci, kde má dedičský podiel po otcovi.


4. schvaľuje

a) Organizačný poriadok Obecného úradu v Jelenci.
b) ocenenie vodovodnej šachty a stavebných prác, prevedených Viliamom Čabom, Jelenec 29, pred bývalým kaštielom podľa správy vypracovanej predsedom komisie výstavby a ÚP na 3.200.- Sk aj s dodaním poklopu na šachtu, bez poklopu na 2.500.- Sk.
c) Správu ZŠ Jelenec o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činosti.
d) Správu MŠ Jelenec o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.
e) Správu a splácanie úverov a ponechanie (obnovu) doterajších výšok a foriem splácania.
f) Začiatok vyučovania pre ZŠ Jelenec na …7.45… hod. z dôvodu dochádzky žiakov z okolitých obcí.
g) Finančný príspevok rodiča na ŠKD, ZŠ Jelenec vo výške …50.-..Sk,.
h) Prenájom priestorov pre Viliama Čabu, Jelenec 29 v budove bývalého kaštieľa (Bistro u Vlka) na dobu neurčitú za nezmenených podmienok ako s predchádzajúcim nájomcom. Do nájomnej zmluvy zapracovať rešpektovanie prípadného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre k úprave fasády, k výmene okien, k zmene otvorov a úpravu strechy okolo televíznej antény, ak poskytne financie Ministerstvo kultúry na opravu Národnej kultúrnej pamiatky v zmysle zákona o kultúrnych pamiatkach.
i) Finančnú dotáciu pre Poľovnícke združenie Žirany – Jelenec vo výške …10.000.-..Sk na výsadbu okrasnej verejnej zelene a terénne úpravy.
j) Odkúpenie pozemkov par.č. ...595/2 a 595/3..... v k.ú. Jelenec až po oplotenie oddeľujúce MŠ od Arpáda Púchovského, bytom v Jelenci č. 132 za max.. sumu ....30.-......Sk/m2.
k) Úpravy vybraných položiek v rozpočte podľa návrhu prednostky OcÚ.
l) Zvýšenie stravného na základe žiadosti vedúcej Zariadenia školského stravovania pri MŠ Jelenec a to : celodennú stravu pre deti z 28.- na 30,-Sk a stravu pre dospelých z 26.- na 28,- Sk.
m) Pozmenenie názvu školy z terajšieho „Základná škola Jelenec“ na „Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec“, v zmysle platnej legislatívy.
n) Technické zhotnotenie základnej školy o sumu rekonštrukcie ....30.054.119,33 Sk...., zníženú o ročný rovnomerný odpis k dnešnému dňu, t.j. o 1.502.706.- Sk.


5. odporúča

a) Starostovi obce vyzvať vlastníkov pozemkov parc. č. …595/2 a 595/3….. k.ú. Jelenec pri MŠ na predaj pozemkov obci za účelom majetko-právneho vysporiadania.
b) Eve Gajdošovej, Jelenec 369 riešiť opatrovanie svojej matky cestou Obvodného úradu, odboru sociálnych vecí Nitra. Do tejto doby OZ ponecháva 6 hod. prac. úväzok pre menovanú.
c) Starostovi obce dať návrh na vyradenie pracovníkov prijatých na aktivačnú činnosť v prípade odmietnutia navrhnutej práce.


6. ukladá

a) Vedúcemu obecnej prevádzky vykonať zatepletie vodovodnej šachty pred kaštieľom.
Termín: do 20.11.2007


7. odkladá

a) Návrh na úpravu nájomného za prenajaté priestory obce do najbližšieho zasadania OZ.
b) Prejednanie žiadosti Zdenka Fintora, ul. Janka Kráľa 130, Nitra, o odpredaj pozemku v rekreačnej oblasti Remitáž na účely parkovania a skladovania palivového dreva do najbližšieho riadneho zasadania OZ, po obhliadke pozemku členmi OZ.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr