SVK
HU
GER
ENG
18.06.18, Pondelok
Meniny má : Vrastislav
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 15. 07. 2007    Autor: Obecný úrad
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 6. júla 2007:

1. prerokovalo

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
c) Návrh volebného programu OZ na volebné obdobie 2007-2010.
d) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jelenci.
e) Organizačný poriadok Obecného úradu v Jelenci.
f) ZŠ Jelenec - žiadosť o zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie z podielových daní.
g) ZŠ Jelenec - požiadavka na užívanie telocvične ZŠ.
h) ZŠ Jelenec - reklamácia prác, prevedených pri rekonštrukcii budov.
i) ZŠ Jelenec - hlásenie o stave v počte žiadov v šk. roku 2007/08 a žiadosť o stanovisko k vytvoreniu tried s nízkym počtom žiakov.
j) Mgr. Peter Šurab a manž. Hlohovec, M. Bella 2308/12 - žiadosť o vedenie elektrickej prípojky cez nehnuteľnosť obce - vecné bremeno.
k) Zdenko Fintor, ul. Janka Kráľa 130, Nitra - žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti.
l) Dana Lysoňková, Brezová l, Nitra, žiadosť o úľavu za vývoz TKO.
m) Alžbeta Pilipová. Jelenec 80 - žiadosť o kúpu nehnuteľnosti.
n) Viliam Čabo, Jelenec, 29 - žiadosť o preplatenie nákladov za vodovodnú prípojku do "Kuchynky" v bývalom kaštieli.
o) Igor Suchý a manž. Jelenec 489 - žiadosť o prenájom bytových priestorov súp.č. 490 (pri mlyne).
p) Mário Blaho - žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na prízemí.
q) Michal Turček- žiadosť o zníženie ceny za ubytovanie v chatovej oblasti.
r) Návrh na ohradenie cintorína z hornej strany.
s) Určenie poradia zastavanosti stavebných lokalít
t) Cenník zapožičania prenosného pódia.
u) Informácie starostu obce.
- Materská škola - GP na vysporiadanie pozemkov
- obecné noviny - prvé číslo
- nájomné byty, výškové zameranie, geolog. prieskum
- projekt Spoločenský dom,
- projekt Územný plán obce Jelenec,
- kanalizácia - rozšírenie kanalizačných sietí
- telocvičňa ZŠ v kaštieli,
- ATC , Semény kút - protokol o skúške pitnej vody,
- kontrola na nelegálne skládky odpadu
- riešenie sťažnosti na chovateľov psov,
- výrub suchých stromov v rekr. oblasti Remitáž,
- malá sála KD - rolety,
- projekt - informatizácia knižníc,
- futbalový turnaj o pohár starostu obce,
- oznámenie o krádeži na cintoríne
- oprava ciest v rekreačnej a vo viničnej oblasti

2/ berie na vedomie

a) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
c) ZŠ Jelenec - hlásenie o stave v počte žiadov v šk. roku 2007/08
d) Informácie starostu obce :
- Materská škola - GP na vysporiadanie pozemkov
- obecné noviny - prvé číslo
- nájomné byty, výškové zameranie, geolog. prieskum
- projekt Spoločenský dom,
- projekt Územný plán obce Jelenec,
- kanalizácia - rozšírenie kanalizačných sietí
- telocvičňa ZŠ v kaštieli,
- ATC , Semény kút - protokol o skúške pitnej vody,
- kontrola na nelegálne skládky odpadu
- riešenie sťažnosti na chovateľov psov,
- výrub suchých stromov v rekr. oblasti Remitáž,
- malá sála KD - rolety,
- projekt - informatizácia knižníc,
- futbalový turnaj o pohár starostu obce,
- oznámenie o krádeži na cintoríne,
- oprava ciest v rekreačnej a vo viničnej oblasti


3/ schvaľuje

a) Volebný programu OZ na volebné obdobie 2007-2010.
b) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jelenci.
c) Zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie z podielových daní pre ZŠ Jelenec o ...21.000.-.... Sk od 1.7.2007 mesačne.
d) vytvorenie tried aj s nízkym počtom žiakov tak, ako sa vytvárali aj doteraz, so snahou získať viac žiakov z okolitých obcí na maďarskom oddelení v triedach 1-4,
e) uloženie elektrickej prípojky do zeme pre Mgr. Petra Šurabu a manž., bytom Hlohovec, M. Bella 2308/12, cez nehnuteľnosť obce parc.č. ..3503/3.. a spísanie zmluvy o vecnom bremene na náklady žiadateľa po vybavení potrebných dokladov za Sk ...5.000.- ....,
f) zníženie ceny za prenájom chatiek v chatovej osade pre Michala Turčeka a spol., na uskutočnenie spoločenskej akcie v dňoch ...24. a 25.8.2007... s tým, že menovaný zaplatí dva týždne vopred zálohu vo výške 35.000.- Sk,
* žiadateľ bude odoberať elektrickú energiu od obce Jelenec s tým, že stav elektromeru sa odpíše pred a po ukončení akcie a náklady za elektr. energiu sa uhradia po ukončení akcie,
* za prípadné škody vzniklé na majetku obce a to na rekreačných zariadeniach zodpovedá v plnej výške usporiadateľ,
* prípadné škody menšieho rozsahu je žiadateľ povinný odstrániť do 24 hod. od ukončenia akcie,
* po skončení akcie je usporiadateľ povinný zabezpečiť upratanie priestorov na vlastné náklady, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, v opačnom prípade je povinný zaplatiť 4.000.- Sk za upratanie priestorov majiteľom, t.j. Obcou Jelenec.
* reproduktory je povinný usporiadateľ nasmerovať na severnú neobývanú časť, t.j. do lesa,
* žiadateľ je povinný oboznámiť majiteľov okolitých rekreačných chát s uskutočnením spoločenskej akcie,
* v prípade prenájmu nášho prenosného pódia uhradiť Sk...5.000.-.... dva týždne vopred.

g) odpredaj nehnuteľnosti parc.č.22/8 - diel 3 a parc.č. 20/9 - diely 1 a 2 o celkovej výmere 265 m2, v kat. území Jelenec pre Alžbetu Pilipovú, bytom Jelenec 80 za Sk ...200.-/m2...,
h) prenájom priestorov v budove bývalého MNV, súp.č. 243, postavenej v kat. úz. Jelenec na parc.č. 431/3 - býv. predajne na prízemí o výmere 125 m2 , 1/3 chodieb z prízemia a 1/2 WC z prízemia, čo činí 10 m2, spolu 135 m2 za ...70.000.-...Sk ročne na dobu 10 rokov pre Mária Blahu, bytom v Jelenci č. 274 na reštauračné a pohostinské služby,
i) variantu č. 2 - tj. výstavbu 2 nájomných bytových domov:
- s 5 trojizbovými bytmi
- s 2 jednoizbovými bytmi
t.j. celkom 14 bytov,
j) návrh vedúceho prevádzky na zvýšenie ceny za prepožičiavanie prenosného pódia na .5000.- ..Sk pre neziskové organizácie a ..8.000.- Sk pre právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce + náklady za montáž a dopravu,
k) vypilovanie suchých stromov, najmä starých dubov v rekr. oblasti, ktoré ohrozujú životy a bezpečnosť ľudí . Práce je potrebné previesť odborníkmi (pilčíkmi) zdarma, pokiaľ títo zabezpečia spracovanie, odvoz a vyčistenie okolia na vlastné náklady. Obec bude zabezpečovať výrub iba z pozemkov vo vlastníctve obce,
l) stavebnú lokalitu na ulici Gaštanová ako prvú na pokračovanie v budovaní infraštruktúry.


4/ neschvaľuje

a) odpredaj nehnuteľnosti pre Zdenka Fintora a manž., ul. Janka Kráľa 130, Nitra, nakoľko sa vytýčením odkúpeného pozemku potvrdil stav prezentovaný pánom Gondom a spol. Obec ponecháva žiadaný pozemok na prístupovú cestu k ostatným chatám,
b) úľavu za vývoz TKO pre Dana Lysoňková, Brezová l, Nitra,
c) prenájom bytových priestorov pri mlyne súp.č. 490 pre Igora Suchého a manž. Jelenec 489. Odporúča menovanému opravu domu po rodičoch v Skýcove alebo si prenajať maringotku od obce a umiestniť ju v rekreačnej oblasti, v tesnej blízkosti trvalo obývaných chát a bývať dočasne v nej za 500.- Sk mesačného nájmu,


5/ konštatuje, že

a) Telocvičňa ZŠ je pred ukončením. Obdržali sme ešte pripomienky z Inšpektorátu bezpečnosti práce na nedostatky, ktoré sa t.č. odstraňujú. K pravdepodobnému odovzdaniu dôjde na začiatku šk.roka 2007/08.


6/ odporúča

a) Starostovi obce obce vyzvať dodávateľa - firmu AB-Stav o odstránenie závad, ktoré vznikli pri rekonštrukcii budov ZŠ.
b) Vybaviť dočasné užívanie telocvične ZŠ v kaštieli po odstránení pripomienok Inšpektorátu práce podľa možnosti tak, aby sme mohli odovzdať telocvičňu v kaštieli základnej škole pri otvorení nového školského roka.
7/ ukladá

a) vedúcemu prevádzky vypracovať návrh opatrení na obmedzenie nelegálnych skládok odpadu aj s finančnou analýzou,
T.: do 31.8.2007
b) p. Timoranskej informovať občanov obce o úspešnosti projektu "Informatizácia knižníc" a oboznámiť ich s možnosťou bezplatného využívania 4 počítačov po dobu 1 roka,
c) predsedovi komisie výstavby a ÚP vykonať ocenenie vodovodnej šachty a stavebných prác, prevedených Viliamom Čabom, Jelenec 29, pred bývalým kaštielom,
T.: do najbližšieho riadneho zasadania OZ
d) vedúcemu prevádzky osadiť železné tyče z hornej strany cintorína, aby sa zabránilo prechodu s motorovými vozidlami cez cintorín a osadiť zábradlie pri strednej bráne cintorína.
T.: do 30. septembra 2007


8/ odkladá

a) prejednanie Organizačného poriadku Obecného úradu v Jelenci,
b) prejednanie návrhu na úpravu nájomného na svoje riadne decembrové zasadanie OZ,

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1319
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1191
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1108
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  869
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  772

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr