SVK
HU
GER
ENG
18.06.18, Pondelok
Meniny má : Vrastislav
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 30. 05. 2007    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (28.05.2007)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci prerokovalo a schválilo na mimoriadnom zasadnutí dňa 25.05. 2007 návrh územného plánu obce Jelenec aI.

KONŠTATUJE, ŽE

· pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Jelenec akceptované,

· schválený územný plán obce Jelenec sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

II.

Akceptuje

- stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č.KSÚNR-2007-590 zo dňa 22.05.2007


III.

SCHVAĽUJE

a/ Územný plán obce Jelenec
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec: 1/2007 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Jelenec


IV.

UKLADÁ

obci:

A/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie

B/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Jelenec, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

C/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami

D/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR

E/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre


T: Úloha podľa písm. A, B, C, trvalá, podľa písm. D, E, F do 30.12.2007
Z: starosta obce
K: Raz ročne v obecnom zastupiteľstve

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1319
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1191
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1108
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  869
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  772

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr