SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 11. 07. 2006    Autor: Obecný úrad
Územný plán obce Jelenec – zadanie
O b e c Jelenec
Obecný úrad v Jelenci, Hlavná 126, 95173
V Jelenci
10.07.2006

Č.j. 410/2006

Vybavuje:
Škrovanková
Tel:037/631 32 04


Vec:
Územný plán obce Jelenec – zadanie
- oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Jelenec – zadanie“Obec Jelenec ako obstarávateľ „Územného plánu obce Jelenec“- zadanie

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Jelenec, v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že
prerokovanie Územného plánu obce Jelenec – zadanie sa uskutoční v dňoch

od 10.07.2006 do 10.08.2006

Zadanie ÚPN obce Jelenec je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Jelenci , na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:. www.jelenec.sk

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podåa § 20 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Jelenec , najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predåžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

S pozdravom
Ladislav Púchovský
starosta obceRozdeľovník Alekšince:

1. Obec Žírany, starosta obce
2. Obec Lefantovce, starosta obce
3. Obec Kolíňany, starosta obce
4. Obec Neverice, starosta obce
5. Obec Kostoľany pod Tríbečom, starosta obce
6. Obec Ladice, starosta obce
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor reg. rozvoja, Štefánikova č.69, 949 01 Nitra
8. Krajský stavebný úrad v Nitre, odbor ÚP ,Lomnická č.44, 949 01 Nitra
9. Krajský úrad životného prostredia, odbor ochrany prírody a krajiny, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
10. Krajský pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova č.69, 949 80 Nitra
11. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra, Štefánikova č.69
12. Slovenská správa ciest GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
13. Štátny dráhový ústav Bratislava
14 Lesy SR,š.p.Palárikovo, Remeselnícka 48 941 11 Palárikovo.
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
16. SVP OZ Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
17. Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SEPS a.s. Miletičova 5, 824 84 Bratislava
19. SPP a.s. ,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
20. ST a.s. Odbor rozvoja SS a VS, Sliačska 17, 832 11 Bratislava
21. Eurotel a.s., Vajnorská 100/A, 831 85 Bratislava
22. Orange Slovensko ,P.O.BOX 89, 829 89 Bratislava 25
23. Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
24. Štátny geologický ústav D. Štúra, odbor informatiky, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
25. MO SR, Správa nehn. majetku a výstavby, Kutuzovova 8, Bratislava 832 47
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
27. Letecký úrad SR odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných
zariadení, Letisko M.R.¡Stefánika, 823 05 Bratislava
28. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Divízia Tranzitu, sekcia prevádzky a údržby TS Vihorlatská 8, 949 01 Nitra
29. Transpetrol a.s. Bratislava,prevádzkový úsek Šahy, 936 01
30. Slovnaft a.s.produktovod Kľačany,920 64
31. Krajský pamiatkový ústav v Nitre, Hradné námestie 8, 949 01 Nitra
32. Obvodný úrad v Nitre oddelenie odpadov, oddelenie ovzdušia, oddelenie vod. hospodárstva, Štefánikova ul.č.65
33. Hlavné podnikateľské subjekty v obci
32. Krajská veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra
34.Obvodný úrad Nitra, Štefánikova 88 – oddelenie CO, 949 01 Nitra
35. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra


OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1.Názov obce - Jelenec
2.Identifikačné číslo - 500372.
3.Adresa sídla – Obecný úrad , Hlavná 126, 951 73.
4.Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
Ladislav Púchovský, starosta obce, Obecný úrad, Hlavná 126. Tf.č. 037/631 32 04
Ing.arch. Gertruda Čuboňová , Pod sokolom č.9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce. Tf.č.0907642347
5.Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
Ing.arch. Jarabica, ateliér San –Huma, Župné námestie , 949 01. Tf.č.0905548417


II. Základné údaje o strategickom dokumente

1.Názov - Územný plán obce Jelenec
2.Charakter - územnoplánovacia dokumentácia
3.Hlavné ciele – komplexné riešenie funkčného a priestorového využitia územia územia, určenie zásad, navrhnutie vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné .prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípami hodnôt udržateľného rozvoja.
Vytvorenie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie ekologickej rovnováhy, šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných civilizačných a kultúrnych hodnôt
4.Obsah (osnova)
Podľa zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky 55/2001:
· Prieskumy a rozbory
· Zadanie
· Návrh
5.Uvažované variantné riešenia:
S variantným riešením sa nebude zaoberať územný plán obce.
6.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
· Prieskumy a rozbory: marec-júl 2006
· Zadanie: júl - október 2006
· Návrh: november, december 2006, január,február 2007
7.Vzťah k iným strategickým dokumentom: územný plán obce Jelenec musí byť v súlade so záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja a s jeho zmenami a doplnkami, musí rešpektovať plnenie medzinárodných záväzkov – umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu – Koncepcia územného rozvoja Slovenska /KURS/
8.Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obec Jelenec - Obecné zastupiteľstvo.
9.Druh schvaľovacieho dokumentu :uznesenie Obecného zastupiteľstva.


III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1.Požiadavky na vstupy: Spracovanie Územného plánu obce Jelenec
2.Údaje o výstupoch: Schválený „Územný plán obce Jelenec“ a prijaté „VZN“ spolu so záväznou časťou ÚPN.
3.Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Priame vplyvy na životné prostredie budú stanovené počas spracovania územného plánu.
4.Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva – bude kladný.
5.Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.
Jelenec patrí do CHKO Ponitrie, do navrhovaného chráneného územia európskeho významu Gýmeš a navrhovaného vtáčieho územia Tribeč. Vplyv bude zrejmý pri spracovanom návrhu územného plánu.
6.Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: Nie sú žiadne riziká
7.Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: Nebudú žiadne


IV. Dotknuté subjekty

1.Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: podľa stavebného zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov
2.Zoznam dotknutých subjektov: Podľa stavebného zákona č.50/1976 z.z. v znení neskorších predpisov
3.Dotknuté susedné štáty: - nebudú.


V. Doplňujúce údaje

1.Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
2.Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: Všetky dostupné štúdie, zámery územnoplánovacie podklady, staré územné plány, informácie, buletíny, informácie širokej verejnosti, územný plán vyššieho stupña...

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Jelenec 21.06.2006


VII. Potvrdenie správnosti údajov

1.Meno spracovateľa oznámenia: Ing.arch. Gertruda Čuboňová.
2.Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Príloha : http://jelenec.sk/docs/zadanie.doc

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr